Despre ASF
Norma nr. 5/2014 pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asigurătorul/reasigurătorul, al marjei de  solvabilitate minime și al fondului de siguranță

Norma nr.6/07.04.2014 privind Ghidurile şi recomandările ESMA referitoare la acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale

mai mult...


Norma nr. 3/2014 privind controlul intern, auditul intern şi administrarea riscurilor în sistemul de pensii private
mai mult...


Instrucțiunea nr.1/2014 pentru modificarea Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul  C.N.V.M. nr. 30/2007, în conformitate cu forma instrucțiunii, astfel cum a fost  publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 195/20.03.2014.

mai mult...


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 342/2014 al COMISIEI EUROPENE din 21 ianuarie 2014 de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerințelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare. 


A fost publicată Decizia nr.82/27.03.2014 pentru suspendarea aplicării prevederilor Dispunerii de măsuri a C.N.V.M. nr. 19/2010 prin care se suspendă până la data de 30.06.2014 aplicarea prevederilor Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr.19/29.11.2010.

mai mult


A fost publicată Norma nr. 4/2014 pentru implementarea Ghidului ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare

Art. 1 - Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA cu privire la politicile și practicile de remunerare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta normă.
Art. 2 - (1) Societățile de servicii de investiții financiare și instituțiile de credit înregistrate în Registrul public al Autorității de Supraveghere Financiară în calitate de intermediari au obligația de a întocmi proceduri distincte privind remunerarea, întocmite în conformitate cu prevederile legislației în vigoare și cu prevederile ghidului menționat la art. 1 şi de a revizui procedurile adecvate privind mecanismele de control intern, în conformitate cu prevederile aceluiași ghid.

mai mult...


A fost publicată Decizia nr.81/27.03.2014 de prelungire a termenului prevăzut la art 1 din Decizia ASF nr.805/27.09.2013
 

Termenul prevăzut la art. 1 din Decizia ASF nr.805/27.09.2013 se prelungește până la data de 31.12.2014.

mai mult...


A fost publicată Hotărârea nr. 12/2014 privind cota procentuală pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de Protecție a Victimelor Străzii

Hotărârea privind cota procentuală pentru contribuția asigurătorilor la Fondul de Protecție a Victimelor Străzii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 25.03.2014. 

mai mult...


A fost publicată decizia nr. A/212/20.03.2014


Dreptul prevăzut la art. 7 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările și completările ulterioare poate fi exercitat de acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, oricând în termenul de cel mult 15 zile prevăzut la art. 7 alin. (3) din regulamentul anterior menționat, emitentul neputând proceda la reducerea acestui termen.

mai mult...

A fost publicată Hotărârea nr.27/18.03.2014 privind suspendarea, până la data de 30.06.2014, a aplicării prevederilor Instrucţiunii nr. 2/2011 privind auditarea sistemelor informatice utilizate de entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF 


mai mult...


A fost publicat Regulamentul ASF nr.6 pentru modificarea şi completarea Regulamentului CNVM nr.1/2006 şi pentru completarea Regulamentului CNVM nr.6/2009

Regulamentul ASF nr.  6 /2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, precum şi pentru completarea Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale.

mai mult...


A fost publicată Norma nr. 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor
 

Norma a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 13.03.2014.

mai mult... 


Comunicatul Comisiei Europene referitor la aprobarea a nouă Standarde Tehnice pentru implementarea cadrului unic de reglementare în domeniul bancar


REZUMATUL Comunicatului CE în limba română

Vezi aici variantele in limba română ale Regulamentelor delegate, așa cum sunt publicate pe site-ul Comisiei Europene


A fost publicat Regulamentul nr. 5/2014 în Monitorul Oficial nr.168/10.03.2014   

Acest Regulament modifică şi completează Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, cu modificările și completările ulterioare.

mai mult ...


Instrucţiunea nr.1/2014 pentru modificarea Instrucţiunii C.N.V.M. nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

mai mult...


Comunicatul Comisiei Europene referitor la aprobarea standardelor tehnice privind criteriile de identificare a categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituţii. 

mai mult...


Regulamentul delegat (UE) al Comisiei din data de 04.03.2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative şi cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activităţi profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituţii.

mai mult...


A fost publicată Norma nr.2/2014 pentru modificarea Normei A.S.F. nr.13/2013 referitoare la procedura intermediară privind distribuția către investitorii profesionali din România a titlurilor de participare emise de fondurile de investiții alternative administrate în alte state membre ale Uniunii Europene, precum și administrarea de către un administrator de fonduri de investiții alternative dintr-un stat membru a unui alt organism de plasament colectiv în România

mai mult ...


A fost publicat Regulamentul nr.4/2014 privind agenţii delegaţi și pentru modificarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare.
Acest regulament stabileşte reguli şi proceduri cu privire la autorizarea şi activitatea desfăşurată de agenţii delegaţi în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările și completările ulterioare.

mai mult ...


A fost publicată Decizia nr.44/20.02.2014

În aplicarea prevederilor art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, determinarea nivelului fondurilor proprii în cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare se face cu respectarea următoarelor reguli:

a) amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital nu se aplică;
b) nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic este 0%.
mai mult...


A fost publicat Regulamentul nr.3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006

Regulament  nr. 3  privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr.575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr.648/2012.

mai mult...


Regulament privind modificarea Ordinului Băncii Naţionale a României, al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 23/120/113.136/2006 privind cerinţele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacţiilor intragrup şi concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar

Proiectul Regulamentului privind stabilirea cerințelor prudențiale aplicabile societăților de administrare a investițiilor care administrează portofolii individuale de investiții, precum  și pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Descarcă aici documentul pdf.

Propunerile și observațiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail: reglementari@cnvmr.ro, până la data de 28 aprilie 2014.
ESMA a publicat materialul de consultare publică cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare referitoare la notificările de dețineri de praguri majore în cadrul emitenților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, precum și cu privire la o listă indicativă a instrumentelor financiare care fac obiectul cerințelor de notificare în conformitate cu Directiva 2013/50/UE de modificare a Directivei 2004/109/EC privind transparența.

ESMA invită părțile interesate să transmită observații cu privire la aspectele prezentate în cadrul materialului de consultare publică, până pe data de 30 mai 2014. Răspunsurile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Consultation”.

Materialul de consultare publică poate fi accesat pe website-ul ESMA la adresa:

http://www.esma.europa.eu/content/Draft-Regulatory-Technical-Standards-major-shareholdings-and-indicative-list-financial-instr 


Proiect de Normă privind incompatibilităţile aplicabile membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al unei entităţi autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF – Sectorul Instrumente şi Investiţii Financiare

Descarcă aici textul proiectului de Normă.

Propunerile şi observaţiile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de email reglementari@cnvmr.ro, până la data de 10 aprilie 2014.


ANUNT privind publicarea de catre ESMA a materialului consultativ Discussion Paper - Draft Technical Standards for the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSD)


În data de 20 martie 2014, ESMA a publicat materialul consultativ Discussion Paper - Draft Technical Standards for the Regulation on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (CSD) (Ref. ESMA/2014/299). ESMA invită toate părțile interesate să transmită comentarii pe marginea aspectelor din acest document și, în particular, pe întrebările specifice din Anexa IV, până pe data de 22 Mai 2014. Răspunsurile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Consultation”. Documentul în discuție poate fi accesat pe website-ul ESMA, la adresa: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-launches-Discussion-Paper-Central-Securities-Depositories-Regulation?t=326&o=home.


Proiect de Instrucțiune privind adecvarea sistemelor informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi supravegheate de ASF

Descarcă aici textul proiectului de Instrucțiune privind adecvarea sistemelor informatice utilizate de entităţile reglementate, autorizate/avizate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Citeşte aici MINUTA INCHEIATĂ ÎN URMA SUSȚINERII DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 20.03.2014 PE MARGINEA PROIECTULUI DE INSTRUCȚIUNE PRIVIND ADECVAREA SISTEMELOR INFORMATICE UTILIZATE DE ENTITĂȚILE REGLEMENTATE, AUTORIZATE/AVIZATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ.


mai mult...


Proiect de Regulament privind la autorizarea şi funcţionarea SAI, OPCVM şi a depozitarilor OPCVM referitor la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor

Descarcă aici proiectul de Regulament privind la autorizarea şi funcţionarea SAI, OPCVM şi a depozitarilor OPCVM referitor la modificarea Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

Citeşte şi MINUTA ÎNCHEIATĂ ÎN URMA SUSŢINERII DEZBATERII PUBLICE DIN DATA DE 03.04.2014 pe marginea Proiectului de Regulament privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor (SAI), organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) şi a depozitarilor OPCVM de modificare a Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor.

 


Consultare publică EIOPA


EIOPA anunţă lansarea unei consultări publice privind Standardul tehnic de implementare privind modul de evaluare de către agenţiile de rating europene.
JC/CP/2014/01 – EBA, EIOPA and ESMA’s Joint Consultation Paper related to the Draft Implementing Technical Standards on the mapping of ECAIs’ credit assessments

Comentariile vor fi trimise până în data de 5 mai 2014.

 

11/02/2014
European Securites Market Authority (ESMA) a publicat un avertisment cu privire la riscurile investiţiilor în produse complexe. Astfel, dacă decideţi să...
06/02/2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF lansează un semnal de alarmă cu privire la riscurile şi capcanele tranzacţiilor financiare cunoscute popular...
20/01/2014
Autoritatea de Supraveghere Financiară - ASF doreşte să recomande consumatorilor atenţie sporită la achiziţionarea poliţelor de asigurare auto RCA...
26/09/2013
ESMA (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe):avertizează investitorii cu privire la firmele neautorizate care oferă servicii de...
26/09/2013
Principalele recomandări:Atenţie la riscurile pe care le comportă investiţiile online!Verificaţi dacă firma este autorizată! Atenţie la promisiuni de...

Contact

Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti (Harta)

Telefon sector Pensii Private: 021.659.61.20; fax 021.659.62.55

Telefoane Sector Instrumente şi Investiţii Financiare click AICI
Telefoane Sector Asigurări - Reasigurări click AICI

Fax: 021.659.60.51 şi 021.659.64.36

email: office@asfromania.ro 

Relaţii cu mass-media: 021.659.64.64; 021.659.63.76; 021.659.64.41; comunicare_asf@asfromania.ro


Program Registratură:

  • luni - joi: 9.00 - 17.00
  • vineri: 9.00 - 14.00
  •  

Telverde sector Asigurări şi Reasigurări 0-8008-25627 - pentru a primi telefonic asistenţă de specialitate în vederea formulării unei petiţii privind asigurările.
Programul de lucru (Telverde Dialog ASF și vizite la sediu) este următorul:

  • de luni până miercuri între orele 10.00 – 17.00;
  • joi între orele 10.00 – 18.00;
  • vineri între orele 10.00 – 14.30.

Reclamaţiile/petiţiile aferente sectorului Asigurări-Reasigurări se vor depune în strada Steluţei nr.2, sector 1, Bucureşti, telefon: 021.668.12.00, fax: 021.659.64.36.


Autoritatea de Supraveghere Financiară este operator de date cu caracter personal nr. 12283.

Codul de Înregistrare fiscală (C.I.F) al Autorităţii de Supraveghere Financiară este 31588130.
RO83TREZ7005025XXX007370 deschis la A.T.C.P. Municipiul București.