Ghidul solicitantului de informații de interes public

 

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu completările și modificările ulterioare, oferă cetăţenilor posibilitatea de a solicita instituţiilor publice informaţii care privesc activităţile sau care rezultă din activităţile acestora, indiferent de suportul ori de forma sau modul lor de exprimare.


Vă rugăm ca, înainte de a solicita o informaţie de interes public către ASF, să vă asiguraţi că aceasta este deţinută de instituţia noastră. Fiecare autoritate publică are propria structură de informare publică, aşa că, dacă datele pe care le căutaţi se află în posesia altui organism public, ar trebui să vă adresaţi acestuia. În felul acesta economisiţi, în primul rând, TIMP!

 

Solicitările adresate Autorității în baza Legii 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, sunt preluate și instrumentate conform prevederilor legii, de către Serviciul Comunicare și Relații Interinstituționale din cadrul Direcției Comunicare și Educație Financiară.


A. Ce este o informaţie de interes public?
Aşa cum este specificat în Legea nr. 544/2001, prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

B. Ce informaţii de interes public poate oferi ASF?

Asigurarea accesului la informaţiile de interes public se face DIN OFICIU sau LA CERERE.

Informaţiile privind activitatea ASF pentru care nu trebuie să faceţi nici o solicitare sunt:

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Autorității de Supraveghere Financiară;
 • Structura organizatorică a instituției, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare al instituţiei, programul de audienţe al membrilor Consiliului ASF;
 • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea ASF;
 • Numele şi prenumele persoanei/persoanelor responsabile cu difuzarea informaţiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale ASF: denumirea instituției, adresa sediului, numerele de telefon şi fax, adresa paginii de internet şi cea de e-mail;
 • Sursele legale de venit ale ASF;
 • Programe şi strategii proprii ASF;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public;
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
 • Modalităţile de contestare a deciziei ASF, în situaţia în care o persoană se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Aceste informaţii pot fi accesate pe pagina de internet a ASF aici sau pot fi solicitate direct Serviciului Comunicare și Relații Interinstituționale al instituţiei.

Vă atragem atenţia că, în spiritul Legii nr. 544/2001, nu puteţi invoca acest act normativ pentru a cere ASF să facă pentru dumneavoastră cercetări, să analizeze date sau să creeze documente noi pentru a răspunde unei solicitări.

C. Care sunt informaţiile exceptate de la liberul acces?

Exceptarea acestor categorii de informaţii de la liberul acces se face din raţiuni de securitate naţională, pentru asigurarea siguranţei şi ordinii publice, pentru protecţia persoanelor, pentru a asigura o concurenţă loială etc.

Următoarele informaţii se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor:

 • informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate,  potrivit legii;
 • informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din informaţiile clasificate, potrivit legii;
 • informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală sau industrială, precum și principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 • informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 • informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei desfăşurate sau în curs de desfăşurare.
 • informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
 • informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.


D. Cum se face o solicitare de informaţii de interes public?


Pentru obţinerea altor informaţii de interes public decât cele comunicate din oficiu, aveţi următoarele posibilităţi:

1. Vă puteţi adresa verbal Serviciului Comunicare și Relații Interinstituționale din cadrul ASF. Informaţia vă va fi furnizată pe loc, în cazul în care ea este disponibilă. Dacă acest lucru nu este posibil, veţi fi îndrumat să depuneţi o solicitare în scris.

2. În scris, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (prin e-mail). Atunci când redactaţi cererea, este de preferat să o faceţi conform unui formular-tip de solicitare, pe care îl aveți la dispoziție pe pagina de internet a instituției sau îl puteţi obţine la sediul instituției, de la Serviciului Comunicare și Relații Interinstituționale.

E. Unde veţi face solicitarea de informaţii de interes public?

Solicitarea poate fi:

 • adresată verbal persoanei responsabile cu informarea publică, din cadrul Serviciului Comunicare și Relații Interinstituționale al ASF;
 • depusă direct la Registratura ASF;
 • transmisă prin poştă, la adresa: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti;
 • prin e-mail, la adresa: info544@asfromania.ro

          
F. Când şi cum primiţi răspunsul?


Termenele prevăzute de lege pentru comunicarea în scris a unui răspuns sunt următoarele:

 • 10 zile , dacă informaţia de interes public solicitată de dumneavoastră a fost identificată în acest interval de timp;
 • dacă informaţia solicitată necesită un timp mai îndelungat pentru a fi identificată, veţi fi anunţat de acest lucru în 10 zile, urmând ca răspunsul propriu-zis să vă fie transmis în 30 de zile;
 • 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării răspunsului.

Dacă doriţi, puteţi solicita primirea răspunsului şi prin e-mail. ASF dispune de infrastructura informatică necesară şi vă va transmite datele solicitate prin intermediul poştei electronice, dacă ele sunt disponibile în format electronic.

În cazul în care, în urma răspunsului primit, dumneavoastră cereţi informaţii suplimentare, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind transmis în termenele menţionate mai sus.

G. Costuri

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit, în sensul că nu va trebui să plătiţi pentru serviciile de căutare şi identificare a informaţiei solicitate. În cazul în care dumneavoastră doriţi copii după anumite documente care conţin informaţii de interes public, va trebui să achitaţi contravaloarea serviciilor de copiere. Plata pentru aceste servicii se va face la casieria ASF, care are obligaţia să vă emită o chitanţă.

H. Reclamaţii

Dacă nu aţi primit nici un răspuns la solicitarea înaintată ASF sau dacă, prin răspunsul primit, consideraţi că aţi fost lezat în dreptul dumneavoastră privind accesul la informaţiile de interes public, puteţi adresa o reclamaţie administrativă, după modelul pe care îl găsiţi pe pagina de internet a ASF sau la Serviciului Comunicare și Relații Interinstituționale al instituţiei.

Reclamaţia se înregistrează la Registratura ASF în maxim 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului instituţiei de a vă furniza informaţiile cerute. Tot răspuns negativ se consideră şi faptul că nu vi s-a răspuns în termenul legal stabilit.

Reclamaţia dumneavoastră va fi analizată și, în cazul în care se dovedeşte a fi întemeiată, veţi primi un răspuns în termen de 15 zile, în care vi se vor oferi informaţiile de interes public solicitate iniţial precum şi măsurile care au fost luate împotriva angajatului ASF care s-a făcut vinovat de această situaţie.

I. Cum şi în ce caz vă puteţi adresa justiţiei?

Dacă, în urma răspunsului primit la reclamaţia administrativă, consideraţi, în continuare, că dreptul de acces la informaţiile de interes public v-a fost încălcat, vă puteţi adresa justiţiei.
Plângerea se depune la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială se află domiciliul dumneavoastră sau în a cărui rază teritorială se află sediul ASF. Depunerea plângerii trebuie făcută în maxim 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea dumneavoastră.
Instanţa poate obliga ASF să vă furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
Hotărârea tribunalului este supusă recursului, care se face la Curtea de Apel. Decizia Curţii rămâne definitivă şi irevocabilă.
Atât plângerea, cât şi apelul se judecă în instanță în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de timbru.

Model de solicitare de informații de interes public                   Descarcă

Model de reclamație administrativă                                          Descarcă
(in cazul primirii unui răspuns negativ)

Model de reclamație administrativă                                          Descarcă
(in cazul inexistenței răspunsului)

 

LEGISLAȚIE

Citește aici textul integral al Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public -  consolidată la data de 3 mai 2017.

Citește aici textul NORME METODOLOGICE din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public (forma sintetică la data de 12 septembrie 2022)

Citește aici textul Legii nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice (Forma sintetică la data 09.05.2022)