• Acasa Legislație funcționare ASF
    Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2013 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 29/06/2013).

     Având în vedere că, în calitatea sa de stat membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, României îi revine sarcina de a transpune şi implementa directivele emise de Uniunea Europeană,

     în scopul transpunerii art. 4 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010,

    în vederea realizării unei abordări armonizate a cooperării cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO) la nivelul Uniunii Europene,

    pentru a preveni consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ, având în vedere dispoziţiile art. 13 "Transpunerea" din Directiva 2010/78/UE, statele membre trebuie să adopte măsurile legislative şi administrative necesare transpunerii prevederilor directivei până la data de 31 decembrie 2011 şi să comunice Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de directivă.

    Se impune adoptarea urgentă a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, având în vedere faptul că este declanşată o acţiune privind necomunicarea măsurilor de transpunere (Cauza 2012/0126).

    Etapa I a fazei precontencioase (punere în întârziere) a fost declanşată la 30 ianuarie 2012, cu termen de răspuns 30 martie 2012, iar, în situaţia în care actele care asigură completarea transpunerii directivei nu sunt adoptate şi notificate Comisiei Europene cu declaraţia de transpunere totală, se va trece la faza de aviz motivat.

    Precizăm că încălcarea dreptului european se produce în situaţia în care, la expirarea termenului procedural de răspuns de două luni de la transmiterea avizului motivat, statele membre nu au adoptat încă măsurile legislative interne de transpunere, indiferent dacă în cursul procedurii contencioase se conformează.

    În temeiul art. 260 alin. (3) din TFUE, în situaţia sesizării CJUE pentru necomunicarea măsurilor de transpunere a directivelor, Curtea poate impune sancţiuni pecuniare prin chiar hotărârea prin care constată neîndeplinirea obligaţiilor.

    În considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. 

   Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

   1. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

    "(2) În cadrul cooperării cu Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO), A.S.F. are următoarele obligaţii:

    a) să asigure îndeplinirea obligaţiilor care îi revin în calitate de autoritate competentă potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări şi pensii ocupaţionale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei;

    b) să comunice AEAPO toate informaţiile necesare cu privire la statele membre în care funcţionează entităţile care intră în aria sa de autorizare, reglementare şi supraveghere;

    c) să informeze imediat AEAPO atunci când acordă o autorizaţie prealabilă de funcţionare a unei entităţi, în cazul activităţii transfrontaliere;

    d) să notifice imediat AEAPO despre decizia motivată de interzicere a activităţilor unei entităţi, adoptată potrivit competenţei sale;

    e) să raporteze către AEAPO dispoziţiile naţionale cu caracter prudenţial relevante pentru domeniul pensiilor private, care nu sunt cuprinse în legislaţia de muncă şi protecţie socială, şi să asigure actualizarea acestor informaţii cel puţin o dată la 2 ani;

    f) să informeze AEAPO şi Comisia Europeană cu privire la orice dificultate majoră apărută în exercitarea activităţii sale, reglementată prin normele naţionale armonizate cu dreptul Uniunii Europene."

   2. După articolul 29 se introduce menţiunea privind transpunerea normelor comunitare:    

"*

    Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune prevederile art. 4 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE şi 2009/65/CE cu privire la competenţele Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări şi pensii ocupaţionale) şi ale Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15 decembrie 2010."

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Mariana Câmpeanu

Ministrul delegat pentru dialog social,

Adriana Doina Pană

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

Bucureşti, 26 iunie 2013

Nr. 78