• Acasa Legislație funcționare ASF
    Legea 260/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

Legea 260/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 620 din 04/10/2013).
   
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.
 
   Articol unic. -
    Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55 din 4 iunie 2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 6 iunie 2013, cu următoarele modificări şi completări:
   1. La articolul I, înainte de punctul 1 se introduce un nou punct, cu următorul cuprins:
    "La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de hotărâri, regulamente, norme şi instrucţiuni.»"
   2. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
    "41. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    «(3) Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital din Senat poate dispune oricând verificarea activităţilor A.S.F.»"
   3. La articolul I, punctul 5 se abrogă.
   4. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 6 şi 7, cu următorul cuprins:
    "6. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    «Art. 23. - A.S.F. preia numărul de posturi şi personalul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.»
    7. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    «(11) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului A.S.F. sau în cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2).»"
   5. Articolul II se abrogă.
 
    Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
 
    PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
    VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

    PREŞEDINTELE SENATULUI
    GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU
    Bucureşti, 2 octombrie 2013
    Nr. 260