• Acasa Legislație funcționare ASF
    Ordonanţa de urgenţă nr.94/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările

Ordonanţa de urgenţă nr.94/2013 pentru modificarea şi completarea OUG nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea ASF, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările

(Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 643 din 18/10/2013).    
Având în vedere angajamentele legislative şi instituţionale pe care Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) şi le-a asumat cu Fondul Monetar Internaţional şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, care vizează modificarea cu celeritate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea armonizării cu cele mai bune practici internaţionale,
    luând în considerare recomandările Fondului Monetar Internaţional şi ale Comisiei Europene care vizează dimensionarea Consiliului A.S.F., în sensul reducerii numărului de la 11 la 9 membri, stabilirea calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului A.S.F., stabilitatea personalului din cadrul A.S.F. şi introducerea unor prevederi concrete care să prevadă regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, atât pentru membrii Consiliului A.S.F. cât şi pentru salariaţii A.S.F.,
    în vederea respectării criteriilor de guvernanţă corporativă şi pentru sporirea transparenţei instituţionale şi a comunicării publice,
    întrucât aspectele vizate constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, deoarece nu ar fi respectate termenele asumate de România în urma negocierilor cu organismele internaţionale,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
 
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
 
   Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
    "(31) Dispoziţiile legale care privesc restricţii bugetare de orice natură aplicabile Băncii Naţionale a României se aplică şi Autorităţii de Supraveghere Financiară."
   2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:
    "Art. 41. - Orice proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, cu excepţia celor iniţiate de membrii Parlamentului, care priveşte A.S.F. şi domeniile în care aceasta are atribuţii, se adoptă după ce în prealabil s-a solicitat avizul A.S.F. Avizul va fi transmis în termen de 15 de zile de la solicitare."
   3. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) A.S.F. are calitate procesuală activă şi poate interveni în orice proces privind normele adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum şi în orice proces împotriva entităţilor reglementate sau persoanelor care se află într-o relaţie juridică cu acestea, fie în mod direct, fie în mod indirect, atunci când o astfel de acţiune este necesară în scopul protejării intereselor investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii şi a stabilităţii financiare."
   4. La articolul 8, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) A.S.F. este condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 vicepreşedinţi are atribuţii specifice corespunzătoare unuia dintre cele 3 sectoare de supraveghere financiară. În hotărârea Parlamentului României de numire a acestora se stabileşte sectorul de supraveghere financiară pentru care sunt numiţi. Ceilalţi 4 membri sunt membri neexecutivi.
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
    (3) Comisiile reunite prevăzute la alin. (2) efectuează selecţia candidaţilor ce urmează să fie numiţi membri ai Consiliului A.S.F."
   5. La articolul 9, literele a1) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a1) să aibă studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă;
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .
    g) să nu fie soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu Preşedintele României, cu membrii birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului, ai Guvernului sau ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României.
    6. La articolul 9, după litera a1) se introduce o nouă literă, litera a2), cu următorul cuprins:
    " a2) să aibă o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare, de minimum 9 ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit. a1);".
   7. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către cele 4 comisii prevăzute la art. 8 alin. (2)."
   8. După articolul 17 se introduc două noi articole, articolele 171 şi 172, cu următorul cuprins:
    "Art. 171. - (1) Salariaţii A.S.F. trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să nu fie membri în consiliile de administraţie, consiliile de supraveghere, directorate sau în comisiile de cenzori, să nu deţină funcţia de director ori alte funcţii şi să nu presteze servicii la/pentru următoarele entităţi, cu excepţia Institutului de Management în Asigurări:
    1. entităţile care vizează activitatea intermediarilor în instrumente financiare şi a organismelor de plasament colectiv;
    2. societăţile de administrare a investiţiilor;
    3. entităţile care vizează activitatea asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea;
    4. entităţile care vizează sistemul de pensii private, conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
    5. societăţile de investiţii financiare.
    b) să nu deţină ei şi/sau membrii familiilor lor până la gradul al doilea inclusiv, direct sau indirect, o participare de peste 5% din capitalul entităţilor prevăzute la lit. a) sau din drepturile de vot ori o participaţie care să permită exercitarea unei influenţe semnificative asupra luării deciziilor în adunarea generală sau în consiliul de administraţie al acestora. În acest sens, la nivelul A.S.F. se va constitui un registru de tranzacţii personale în care salariaţii A.S.F. au obligaţia înregistrării participaţiilor deţinute;
    c) să nu ocupe funcţii de conducere în structurile sau organele de conducere, alese ori numite, ale partidelor politice, definite conform statutului acestora, ale organizaţiilor cărora le este aplicabil acelaşi regim juridic ca şi partidelor politice sau ale fundaţiilor ori asociaţiilor care funcţionează pe lângă partidele politice.
    (2) Persoanele care se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) au obligaţia să opteze, în termen de 30 de zile de la apariţia stării de incompatibilitate, între calităţile care au generat apariţia acesteia.
    Art. 172. - (1) Salariaţii A.S.F. pot candida pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti.
    (2) Pe perioada în care un salariat A.S.F. candidează pentru exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, contractul individual de muncă se poate suspenda, la cerere acestuia, în condiţiile legii."
   9. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi poate fi utilizat pentru finanţarea eventualelor deficite înregistrate de A.S.F."
   10. După articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 211-214, cu următorul cuprins:
    "Art. 211. - Sunt supuse controlului ulterior al Curţii de Conturi numai operaţiunile comerciale efectuate de A.S.F., care se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare anuale.
    Art. 212. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a legislaţiei care reglementează activitatea entităţilor reglementate şi/sau supravegheate de A.S.F., precum şi a reglementărilor şi a actelor individuale emise în aplicarea acestora se constată de A.S.F, ca urmare a exercitării de către direcţiile de specialitate a unui control permanent, periodic sau inopinat.
    (2) Efectuarea controlului periodic se hotărăşte de către Consiliul A.S.F.
    (3) Efectuarea controlului inopinat se hotărăşte de către Preşedintele A.S.F., care poate declanşa controlul din oficiu, sau la solicitarea oricăruia dintre cei 3 vicepreşedinţi prevăzuţi la art. 8 alin. (1), cu informarea prealabilă a Preşedintelui.
    (4) Consiliul A.S.F. poate aplica sancţiuni potrivit legislaţiei speciale în domeniu şi/sau poate dispune măsuri în scopul prevenirii sau remedierii oricăror situaţii de nerespectare a dispoziţiilor legale constatate cu prilejul efectuării controlului.
    (5) Urmărirea aplicării sancţiunilor şi/sau a măsurilor prevăzute la alin. (4) se face de către direcţiile de specialitate din cadrul A.S.F.
    (6) În urma desfăşurării controlului periodic sau inopinat se întocmeşte un proces-verbal.
    (7) Entitatea controlată are dreptul de a formula obiecţiuni la procesul-verbal prevăzut la alin. (6) în termenele stabilite prin reglementări ale A.S.F.
    (8) Procedura privind activitatea de control desfăşurată de A.S.F. se va stabili de către A.S.F. prin regulament.
    Art. 213. - Deciziile şi orice alte acte administrative emise de A.S.F se contestă conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    Art. 214. - Contravenţiile prevăzute în legislaţia care reglementează activitatea A.S.F. se prescriu în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei."
   Art. II. - Persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 171 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia să opteze, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, între calităţile care au generat apariţia acesteia.
   Art. III. - Numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu încadrare în numărul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea condiţiilor de numire, aşa cum au fost acestea modificate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se face de către Parlament, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
   Art. IV. - Numărul total de 718 posturi existente la data de 30 aprilie 2013 se va diminua la maximum 609 posturi, după aplicarea unei reduceri de 15% stabilite la data înfiinţării Autorităţii de Supraveghere Financiară.
   Art. V. - Prevederile art. IV intră în vigoare la 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
   Art. VI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 874 din 21 decembrie 2012, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţa de urgenţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
   Art. VII. - Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 30 decembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 63 alineatul 2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contravenţiile prevăzute la alin. 1 se constată şi se sancţionează după cum urmează:".
   2. La articolul 63, după alineatul 2 se introduce un nou alineat, alineatul 21, cu următorul cuprins:
    "(21) Constatarea contravenţiilor se face de către Autoritatea de Supraveghere Financiară în conformitate cu procedura prevăzută de Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare."
   
 
 
 
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
    Bucureşti, 16 octombrie 2013
    Nr. 94