Managementul riscurilor sistemice

Activitățile de management al riscurilor sunt poziționate în cadrul ASF pe două niveluri organizatorice paralele, dar care relaționează funcțional, astfel:

  • instrumentele microprudenţiale sunt dezvoltate și gestionate de compartimentele de specialitate din cadrul fiecărui sector al ASF;
  • instrumentele macroprudenţiale sunt dezvoltate și gestionate în cadrul abordării integrate a managementului riscurilor, de către Direcția Strategie si Stabilitate Financiară;

Din punct de vedere microprudenţial, managementul riscurilor are ca scop monitorizarea riscurilor ce pot afecta soliditatea entităților supravegheate. De notat este faptul că, întrucât aceste entități operează într-un mediu concurențial, își pot asuma în mod legitim riscuri. ASF nu are ca scop eliminarea totală a riscurilor din sistem (datorită costurilor prohibitive ale unei astfel de abordări), iar entitățile supravegheate pot întâmpina dificultăți financiare care să conducă inclusiv la falimentul sau la ieșirea din piață a acestora. În astfel de cazuri, deosebit de importante rămâne asigurarea unei ieșiri ordonate din piață a respectivei entități și protejarea intereselor consumatorilor financiari afectați (investitori, asigurați și participanți la fondurile de pensii private). 

Din punct de vedere macroprudenţial, managementul riscurilor urmărește monitorizarea riscurilor ce pot afecta stabilitatea piețelor financiare ne-bancare şi limitarea costurilor provenite din dificultățile întâmpinate la nivelul întregului sistem financiar. Cu toate acestea, riscurile macroprudenţiale pot fi monitorizate într-un mod adecvat numai într-o manieră integrată, întrucât riscurile se pot acumula la nivelul întregului sistem în timp ce entitățile individuale pot apărea în continuare solide. Monitorizarea riscurilor macroprudenţiale are de asemenea în vedere comportamentul colectiv al entităților supravegheate și efectele secundare (neanticipate) ale modificărilor cadrului legislativ și a manierei în care se realizează supravegherea entităților din sectorul financiar ne-bancar.

Obiectivul principal al activităților corespunzătoare managementului riscurilor este acela de a dezvolta și administra cadrul general prin care ASF acționează pentru supravegherea prudențială în sectoarele asigurări, pensii private, precum și instrumente și investiții financiare.

Activitățile principale în domeniul managementului riscului se realizează prin:

  • identificarea și evaluarea tendințelor și riscurilor piețelor financiare nebancare în vederea asigurării stabilității financiare și încrederii participanților și a consumatorilor de servicii financiare;
  • identificarea instituțiilor și structurilor sistemului financiar nebancar relevante din punct de vedere sistemic;
  • dezvoltarea de metode de măsurare și monitorizare a riscurilor, instrumente cantitative de management al riscurilor, sisteme de avertizare pentru riscurile majore din sectorul financiar și metodologii de testare la condiții extreme de piață (teste de stres);
  • realizarea evaluărilor/simulărilor/testelor de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul cerințelor financiare prudențiale ale entităților supravegheate de ASF;
  • elaborarea de principii/proceduri pentru gestionarea unei potențiale crize financiare (inclusiv transfrontaliere), precum și dezvoltarea unui cadru analitic comun de evaluare a implicațiilor sistemice ale unor potențiale crize, în vederea asigurării unei terminologii comune aplicabile crizelor financiare de către toate autoritățile relevante și crearea premiselor pentru efectuarea în timp util a evaluărilor necesare în vederea facilitării adoptării de decizii în situații de criză;
  • analizarea contextului macroeconomic local și internațional, precum și a impactului factorilor macroeconomici asupra piețelor financiare nebancare și realizarea de scenarii de risc pentru aceștia;
  • analizarea, dezvoltarea, urmărirea și reevaluarea elementelor de politică macroprudenţială aflate în aria de competență a ASF, inclusiv privind obiectivele intermediare și instrumentele de politică macroprudenţială aferente, prin colaborare cu structurile organizatorice din cadrul ASF cu atribuții de supraveghere;
  • coordonarea supravegherii bazate pe o abordare prospectivă în funcție de riscuri la nivelul tuturor sectoarelor ASF.