Comisia Europeană a publicat pachetul legislativ privind Redresarea Piețelor de Capital (CMRP)

Comisia Europeană a publicat pachetul legislativ privind Redresarea Piețelor de Capital (CMRP), pachet care face parte din strategia generală a Comisiei Europene privind atenuarea impactului crizei COVID-19 asupra piețelor financiare.

Pachetul legislativ privind Redresarea Piețelor de Capital conține propuneri legislative de modificare a:

  • Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE,
  • Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE , 
  • Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 și 
  • a Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Documentele pot fi consultate la adresa:

https://ec.europa.eu/info/publications/200722-proposal-capital-markets-recovery_en
 
Anunț publicat în data de  19.10.2020