Informare de presă: Decizii de sancționare adoptate de Consiliul A.S.F. în luna ianuarie 2023

București, 14 februarie 2023 - Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna ianuarie a anului 2023, mai multe decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislației incidente.

 

PIAȚA DE CAPITAL

Farmaceutica Remedia S.A.

Instituirea în sarcina societății Farmaceutica Remedia S.A. a obligației de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării conformității situațiilor financiare aferente exercițiului 2022 cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, respectiv:

-   veniturile recunoscute în contabilitate să fie fidel evaluate și prezentate în cadrul situațiilor financiare, conform prevederilor standardului IFRS 15;

-   situațiile financiare consolidate să fie întocmite în conformitate cu prevederile IFRS 10 Situații financiare consolidate, paragraful B86 lit. (b).

Instituirea în sarcina societății Farmaceutica Remedia S.A. a obligației de a asigura aplicarea prevederilor art. 108 din Legea nr. 27/2017 cu privire la întocmirea și prezentarea rapoartelor referitoare la tranzacțiile cu părțile afiliate.

Sancționarea domnului Țăruș Valentin Norbert, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al societății Farmaceutica Remedia S.A., cu amendă în cuantum de 10.500 lei, pentru:

- neconformitatea situațiilor financiare aferente exercițiului 2021;

- neîntocmirea și netransmiterea în termenul legal a rapoartelor cu privire la tranzacțiile semnificative cu părți afiliate și neasigurarea întocmirii și publicării unui raport semestrial al auditorului extern cu privire la tranzacțiile semnificative cu părțile afiliate.

 

PIAȚA ASIGURĂRILOR

Societatea Uniqa Asigurări S.A. a fost sancționată cu amendă în cuantum de 21.500 lei, pentru următoarele fapte:

  • încălcarea prevederilor art. 12 alin. (2) și art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu art. 34 alin. (6) și art. 38 alin. (1) și (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, în sensul că nu a furnizat clienților informații obiective, complete, reale și corecte privind un anume produs de asigurare;
  • încălcarea prevederilor art. 17 alin. (4) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 de completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări, în sensul că nu a pus la dispoziția tuturor distribuitorilor informațiile privind modificările asupra unui produs de asigurare, referitoare la acoperirea riscurilor asociate îmbolnăvirii cu virusul SARS-COV2 condiționată de existența certificatului verde;
  • încălcarea prevederilor art. 3 alin. (8) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, în sensul că a încheiat cu o persoană juridică două contracte de asigurare la care au fost aduse modificări prin acte adiționale prin care a fost schimbat statutului acestei persoane juridice din agent afiliat în contractant, iar în această calitate au fost desfășurate activități de distribuție remunerate, situație nepermisă de cadrul legal;
  • încălcarea prevederilor art. 14 alin. (7) lit. a) și f) din Legea nr. 236/2018 coroborate cu prevederile art. 38 alin. (2) din Norma A.S.F. nr. 22/2021, în sensul că, pentru anumite produse distribuite printr-un intermediar, societatea, în calitate de creator de produse de asigurare, nu a elaborat, potrivit prevederilor legale aplicabile, un document de informare standardizat privind produsul de asigurare (PID) de sine stătător, distinct, structurat cu acurateţe şi fără a crea confuzii.

 

Star Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancționată cu avertisment scris, pentru următoarele fapte:

- încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

- încălcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. c) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neradierea din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS), în termenul legal, a unui asistent în brokeraj persoană fizică, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor de pregătire profesională și a unui asistent în brokeraj persoană juridică, ca urmare a neîndeplinirii cerințelor de pregătire profesională ale conducătorului asistentului în brokeraj persoană juridică.

 

PENSII PRIVATE

BCR S.A. a fost sancționată cu avertisment scris pentru identificarea unor deficiențe în procesele operaționale.

 

 

*********

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro