Conduită (supraveghere și control)

Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform legislației în vigoare, exercită următoarele acțiuni de supraveghere și control în scopul verificării modalităților în care este respectată conduita în piața asigurărilor, astfel:

 1. monitorizează piața produselor de asigurare comercializate, distribuite sau vândute în și din România;
 2. monitorizează implementarea de către societățile de asigurare și/sau reasigurare a celor mai bune practici și a procedurilor aferente managementului riscurilor operaționale la nivel de procese, sisteme, personal, relația cu mediul extern, incluzând riscurile generate de utilizarea tehnologiei informației și a inovației în acest domeniu, riscurile cibernetice, riscul juridic, care pot afecta drepturile clienților de produse de asigurare;
 3. efectuează monitorizări din surse de informații publice sau private cu privire la activitatea de distribuție, vânzări combinate, conflicte de interese, modalitatea de transmitere a informațiilor, lipsa de transparență sau practici neautorizate;
 4. monitorizează posibilitatea apariției și derulării de potențiale practici incorecte sau frauduloase, potențiale clauze contractuale care pot avea un caracter abuziv, furnizarea de informații neconforme sau incomplete, publicitate înșelătoare;
 5. exercită activități de monitorizare, supraveghere și control asupra entităților care organizează cursuri de pregătire profesională inițială și continuă pentru personalul propriu;
 6. monitorizează modul în care entitățile supravegheate se conformează recomandărilor și remediază deficiențele care au determinat impunerea de măsuri și sancțiuni, întocmește informări către vicepreședintele din sectorul asigurări- reasigurări/președinte/Consiliul A.S.F. cu privire la acestea;
 7. analizează politicile de remunerare ale societăților de asigurare și/sau reasigurare, din perspectiva compatibilității metodelor de remunerare și de evaluare a performanțelor intermediarilor secundari cu care acestea colaborează și propriilor angajați, cu cele mai bune interese ale clienților de produse de asigurare, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;
 8. analizează politicile societăților de asigurare și/sau reasigurare în materie de conflicte de interese, din perspectiva identificării, prevenirii, controlului, informării și respectării cerințelor legale privind gestionarea conflictelor de interese;
 9. efectuează procesul de monitorizare, supraveghere și control asupra activității societăților de asigurare și/sau de reasigurare în ceea ce privește produsele de asigurare pe ciclul de viață al acestora, desfășurarea activității de distribuție, gestionarea și soluționarea cererilor de despăgubire, instrumentarea și soluționarea daunelor, soluționarea de către aceste societăți a petițiilor primite de la asigurați sau persoanele păgubite în conformitate cu legislația specifică, inclusiv activități de supraveghere a conduitei pentru societățile care desfășoară activități de asigurare și/sau de reasigurare în România pe baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii;
 10. verifică respectarea de către distribuitorii de tipul societăților de asigurare și/sau de reasigurare a cerințelor privind informarea clienților de produse de asigurare și consultanța prevăzute de legislația în domeniul distribuției în asigurări, inclusiv cerințele suplimentare privind produsele de investiții bazate pe asigurări (PRIIPs);
 11. verifică respectarea de către societățile de asigurare și/sau reasigurare, în calitate de creatori și distribuitori de produse de asigurare a cerințelor legale privind procesul de supraveghere și guvernanță a produselor de asigurare;
 12. verifică respectarea cerințelor legale privind dezvoltarea și pregătirea profesională continuă pentru personalul societăților de asigurare și/sau reasigurare care desfășoară activități de distribuție și pentru intermediarii secundari cu care colaborează, inclusiv politicile și procedurile privind competența profesională și probitatea morală a acestora;
 13. elaborează și verifică aplicarea recomandărilor și ghidurilor de conduită pentru societățile de asigurare și/sau reasigurare și intermediar;
 14. elaborează și implementează în scopul supravegherii, controlului și monitorizării un sistem de indicatori de conduită a societăților de asigurare-reasigurare și a intermediarilor de asigurări;
 15. colaborează cu structurile de specialitate din cadrul A.S.F., precum și cu entitățile reglementate, autorizate și supravegheate de A.S.F., în cadrul întâlnirilor organizate, în vederea identificării, implementării și uniformizării celor mai bune practici în activitatea de asigurare;
 16. elaborează și transmite, cu aprobarea vicepreședintelui din sectorul asigurări-reasigurări/președintelui/Consiliului A.S.F., informări/adrese/sesizări către alte instituții și autorități competente cu privire la aspecte care excedează atribuțiilor A.S.F.;
 17. poate exercita atribuțiile prezentate și asupra intermediarilor secundari care acționează sub răspunderea societăților de asigurare și/sau reasigurare, în situația în care se constată că societățile respective nu întreprind măsurile necesare și suficiente care să asigure funcționarea intermediarilor secundari în conformitate cu prevederile legislației în domeniul distribuției de asigurări;
 18. sesizează autoritatea competentă din statul membru de origine, cu aprobarea Consiliului A.S.F., cu privire la încălcarea regulilor de conduită în cazul societăților care desfășoară activitate de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii;
 19. adoptă recomandări, măsuri și sancțiuni prevăzute de prevederile legale aplicabile;
 20. analizează procedurile și alte elemente emise de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.), prevăzute de legislația în vigoare, și le propune spre aprobare Consiliului A.S.F.;
 21. exercită atribuții de supraveghere și control asupra modului în care B.A.A.R și F.G.A. își desfășoară activitatea conform prevederilor legale și propune Consiliului A.S.F. luarea măsurilor și aplicarea sancțiunilor necesare, atunci când este cazul;
 22. analizează propunerile B.A.A.R. privind nivelurile cotizațiilor, contribuțiilor pentru fond și ale taxei de administrare a bazei de date stabilite de către B.A.A.R. și face propuneri Consiliului A.S.F. spre aprobare și urmărește transmiterea de către B.A.A.R. a bugetului de venituri și cheltuieli și elaborează nota în vederea aprobării acestuia de către Consiliul A.S.F.;
 23. analizează și înaintează spre aprobare Consiliului A.S.F. cererile de emitere a avizului A.S.F. în procedura de faliment a societăților de asigurare/reasigurare potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.