Raportari format letric

Nr crt.

Entități raportoare*

Raportări în format letric

 

 

 

 

 

 

Denumire raportare

Scurt sumar informații primite prin raportare

Periodicitate transmitere (zilnic, săptămânal, lunar, trimestrial, semastrial, anual)

Termen de raportare

Legislație
(se va menționa referința din legislație - art, alin, pct din Lege, Regulament, Instrucțiune, etc unde este prevăzută obligația de transmiterea a raportării  și formatul în care trebuie transmisă) până la nivel de articol

1

Societăți de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

Raport anual de informare a participantilor

-

anual

31-May

Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 26, alin 2

Raport financiar anual

Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii/ administrator,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie

anual

15-Apr

Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, art. 114,  Norma nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat, art. 28, Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, art. 14 alin. 1, lit.b., art. 17 alin. 1, lit.b., alin 2.

Raportările contabile semestriale

Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială

semestrial

16-Aug

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 10  alin. 1, lit.b, art. 14 alin. 1, lit. b

Agenti de marketing persoane juridice/ fizice

Abateri agenti de marketing

se poate transmite oricând

în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile

Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, art. 72

2

Societăți de administrare a fondurilor de pensii facultative

Raport anual de informare a participantilor

-

anual

31-May

Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 26, alin 2

Raport financiar anual

Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii/ administrator,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie

anual

15-Apr

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative art. 104, alin 1,  Norma nr. 25/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor facultative, art. 28, Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private, art. 17 alin. 1, lit.b

Raportările contabile semestriale

Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială

semestrial

16-Aug

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 10  alin. 1, lit.b, art.14 alin. 1, lit. b, art 17 lit b.

Agenti de marketing persoane juridice/ fizice

Abateri agenti de marketing

se poate transmite oricând

în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile

Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, art. 72

3

FGDSPP (Fondul de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private)

Raportul anual de activitate

Raport FGDSPP

anual

31-May

Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art. 10 pct. I lit. g) şi ale art. 24 alin. (2), Norma nr. 3/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, art.13

Raport financiar anual

Raportările contabile semestriale trebuie să ofere o imagine reală a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, precum şi a rezultatului acestora (Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, contul de profit şi pierdere, etc)

anual

15-Apr

Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private art. 23, alin.1, lit.b

Raportările contabile semestriale

Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială

semestrial

16-Aug

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 21³, alin.1, lit. b

4

Depozitarii activelor fondurilor de pensii facultative

Rata de rentabilitate

Depozitarul fondului de pensii calculează şi raportează trimestrial Comisiei rata de rentabilitate a fondului de pensii, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului.

trimestrial

Depozitarul fondului de pensii calculează şi raportează trimestrial Comisiei rata de rentabilitate a fondului de pensii, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, pentru perioada ultimelor 24 de luni anterioare datei efectuării calculului.

Norma nr. 10/2009 privind ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii facultative, art. 8

5

Brokeri

Raport financiar anual

Situaţiile financiare anuale trebui sa contina: situaţiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii,  raportul anual al consiliului de administraţie, declaraţia scrisă de asumare a răspunderii administratorului, raportul de audit întocmit de auditorul financiar, hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor, balanţa de verificare a conturilor sintetice şi analitice la 31 decembrie

anual

15-Apr

Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private art. 20. lit.1, lit. b

Raportările contabile semestriale

Dosarul raportărilor contabile semestriale trebuie sa cuprinda: raportările contabile semestriale , balanţa de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului pentru care se întocmeşte raportarea contabilă semestrială

semestrial

16-Aug

Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, art. 20 lit. b.

Agenti de marketing persoane juridice

Abateri agenti de marketing

în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă a încălcărilor prevederilor actelor normative aplicabile

-

Norma nr. 3/2013 privind activitatea de marketing a fondului de pensii administrat privat, art. 72, Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, art. 72

 

______________

*Se completează cu alte categorii de entități cuprinse în legislația sectorială care nu au fost enumerate mai sus