ANUNȚ privind adoptarea la nivel european a următoarelor regulamente delegate

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1272 AL COMISIEI din 4 iunie 2020 de modificare și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/979 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la informațiile financiare esențiale din rezumatul prospectului, publicarea și clasificarea prospectelor, comunicările cu caracter publicitar privind valorile mobiliare, suplimentele la prospect și portalul pentru notificări (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 300 din 14.09.2020).

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1273 AL COMISIEI din 4 iunie 2020 de modificare și rectificare a Regulamentului delegat (UE) 2019/980 de completare a Regulamentului (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formatul, conținutul, verificarea și aprobarea prospectului care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată (publicat în Jurnalul Oficial UE, seria L nr. 300 din 14.09.2020)