Comisia Europeană  a adoptat un pachet de propuneri legislative pentru dezvoltarea în continuare a Uniunii Piețelor de Capital (CMU)

Comisia Europeană (COM) a adoptat un pachet de propuneri legislative pentru dezvoltarea în continuare Uniunii Piețelor de Capital (CMU), conform acțiunilor prevăzute în Plan, structurat pe trei paliere: compensare, insolvență corporativă și listare (https://finance.ec.europa.eu/publications/capital-markets-union-clearing-insolvency-and-listing-package_en).

Pachetul de compensare își propune să facă serviciile de compensare ale UE mai atractive și mai rezistente, sprijinind autonomia strategică deschisă a UE și menținând stabilitatea financiară;

  • un regulament de modificare a Regulamentului privind infrastructura pieței europene (Regulamentul  (EU) 648/2012 - EMIR), a Regulamentului privind cerințele de capital (Regulamentul (EU) 575/2013 CRR) și a Regulamentului privind fondurile pieței monetare (Regulamentul (EU) 2017/1131- MMF);
  • o directivă de modificare a Directivei privind cerințele de capital (Directiva 2013/36/EU - CRD), a Directivei privind firmele de investiții (Directiva (EU) 2019/2034 - IFD) și a Directivei privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (Directiva 2009/65/EU - OPCVM).

Pachetul de listare își propune reducerea poverii administrative pentru companii, în special pentru IMM-uri, astfel încât să aibă acces facil la finanțare prin listarea pe o piața reglementată

  • un regulament de revizuire a Regulamentului privind prospectul (Regulamentul (EU) 2017/1129),  a Regulamentului privind abuzul de piață (Regulamentul (EU) 596/2014) și  a Regulamentului privind piețele instrumentelor financiare (Regulamentul (EU) 600/2014)
  • o directivă de modificare a Directivei privind piețele instrumentelor financiare (Directiva 2014/65/EU – MIFID II) și de abrogare a Directivei privind cerințele listare (Directiva 2001/34/EC) și
  • o directivă privind acțiunile cu voturi multiple în companiile care solicită admiterea la tranzacționare a acțiunilor pe o piață de creștere a IMM-urilor (definită cf MIFID).

Insolvența corporativă intenționează armonizarea anumitor aspecte privind insolvența companiilor în întreaga UE, făcându-le mai eficiente și contribuind la promovarea investițiilor transfrontaliere:

  • o directivă privind armonizarea regimurilor de insolvență (directiva nu se va aplica pentru debitorii care sunt: (a) întreprinderi de asigurare sau întreprinderi de reasigurare, astfel cum sunt definite la articolul 13 punctele 1 și 4 din Directiva 2009/138/CE; (b) instituții de credit, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; (c) firme de investiții sau organisme de plasament colectiv, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctele 2 și 7 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013; (d) contrapărți centrale, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012; (e) depozitari centrali de titluri de valoare, astfel cum sunt definiți la articolul 2 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014; (f) alte instituții financiare și entități enumerate la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2014/59/UE)