Central warehouses

 

Law no. 126/2018 regarding financial instruments

Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al PE și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană

Law no. 222/2004 approving Government Ordinance No. 9/2004 on certain financial collateral arrangements

Law no. 253/2004 on settlement finality in payment and securities settlement systems

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2018/1229 al Comisiei din 25 mai 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la disciplina în materie de decontare

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/389 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește parametrii pentru calcularea sancțiunilor în fonduri bănești pentru decontările neexecutate și operațiunile CSD-urilor în statele membre gazdă

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/390 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerințe prudențiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare și instituțiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip banca

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/391 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru detalierea conținutului raportărilor referitoare la decontarea internalizată

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/392 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standarde tehnice de reglementare în materie de autorizare, supraveghere și cerințe operaționale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/393 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și procedurile pentru raportarea și transmiterea informațiilor referitoare la decontările internalizate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/394 AL COMISIEI din 11 noiembrie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formulare, modele și proceduri standard pentru autorizarea, examinarea și evaluarea depozitarilor centrali de titluri de valoare, pentru cooperarea dintre autoritățile din statul membru de origine și statul membru gazdă, pentru consultarea autorităților implicate în procesul de autorizare pentru furnizarea de servicii auxiliare de tip bancar, pentru accesul care implică depozitarii centrali de titluri de valoare, precum și în ceea ce privește formatul evidențelor care trebuie păstrate de către depozitarii centrali de titluri de valoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

Regulations

Regulation no. 10/2017 on central securities depositories issued for the application of Regulation (EU) no. 909/2014 of the European Parliament and of the Council of 23 July 2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories and amending Directives 98/26/EC and 2014/65/EU and Regulation (EU) no. 236/2012

Regulation no. 5/2017 on the amendment and supplement of certain regulations of the National Securities Commission to establish certain measures

Regulation no. 6/2016 for the amendment and supplementation of Regulation No. 32/2006 of the National Securities Commission regarding financial investment services, approved by Order No. 121/2006 of the National Securities Commission and for the amendment of Regulation No. 5/2010 of the National Securities Commission regarding the use of global accounts system, mechanisms application with and without pre-validation of financial instruments, performance of securities borrowing operations, of operations to set up their related guarantees and of sale transactions in absence, approved by the Order No. 10/2010 of the National Securities Commission

Regulation no. 4/2015 amending and supplementing CNVM Regulation No. 13/2005 on the authorisation and operation of the central depositary, clearing houses and central counterparties, and amending and supplementing Para (1) of Art. 9 of CNVM Regulation No. 5/2010 on the use of global accounts system, implementation of mechanisms with or without pre-validation of financial instruments, performance of securities lending operations, operations of establishing associated guarantees and short selling

Regulation no. 13/2014 amending and supplementing certain regulations issued by the National Securities Commission 

Regulamentul nr. 18/2011 de modificare a unor regulamente ale C.N.V.M. în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 287/2009 privind codul civil, cu modificările şi completările ulterioare

Rules

Norm no. 15/2019 to apply the ESMA Guidelines on Reporting regarding the internal settlement under Article 9 from the Central Securities Depositories Regulation

Rule no. 11/2018 for the application of the ESMA Guidelines On the Process for the Calculation of the Indicators to Determine the Most Relevant Currencies in which Settlement Takes Place, of the ESMA Guidelines On the Process for the Calculation of the Indicators to Determine the Substantial Importance of a CSD for a Host Member State, and of the ESMA Guidelines On the Cooperation Between Authorities under Articles 17 and 23 of Regulation (EU) No. 909/2014

NORMA nr. 23/2017 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind accesul unui depozitar central la fluxurile de tranzacții ale contrapărților centrale și ale locurilor de tranzacționare și a Ghidului ESMA privind normele și procedurile în cazul insolvenței participanților la un depozitar central

Decisions

Decision no. 479/18.03.2015

 

 

Anunturi CSDR