CRD IV

Legislație europeană

 

 • Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE
 • Regulamentul  nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

 

 • EBA Interactive Single Rulebook CRD IV este disponibilă AICI
 • EBA Interactive Single Rulebook CRR este disponibil  AICI

 

 
Despre pachetul legislativ european CRD IV/CRR       
 
 
Legislație națională

Transpunerea în legislația națională a pachetului legislativ CRD IV s-a realizat prin:

OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1027/27.12.2006

Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului

OUG nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 830/ 23.12.2013

Prevederile legislației primare sunt aplicabile atât instituțiilor de credit, cât și firmelor de investiții.

 

La nivelul legislației secundare, în cazul firmelor de investiții, a fost emis  Regulamentul ASF nr. 3/2013, cu scopul de a transpune  prevederi din Directiva 2013/36//UE ce nu au fost transpuse la nivel de legislație secundară și de a stabili anumite prevederi pentru asigurarea punerii în aplicare la nivel național a Regulamentului UE nr. 575/2013.

 Regulamentul A.S.F. nr. 13/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012(forma publicată in Mof).

Regulamentul nr. 4/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Regulamentul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 183/24.02.2022.

Regulamentul ASF nr. 3/2014 (forma consolidata in 02.03.2022 )privind unele aspecte legate de aplicarea OUG 99/2006 și a Regulamentului UE 575/2013.
 

Decizia nr.44/ 20.02.2014
În aplicarea prevederilor art. 1261 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, determinarea nivelului fondurilor proprii în cazul societăţilor de servicii de investiţii financiare se face cu respectarea următoarelor reguli:
a) amortizorul de conservare a capitalului şi amortizorul anticiclic de capital nu se aplică;
b) nivelul amortizorului de capital pentru riscul sistemic este 0%.

 

STANDARDE TEHNICE EMISE ÎN APLICAREA DIRECTIVEI 2013/36/UE  ȘI A REGULAMENTULUI  UE NR. 575/2013

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/2581 al Comisiei din 20 iunie 2022 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește transmiterea de informații în cererile de autorizare ca instituție de credit

 • Regulamentul delegat (UE) 2022/2580 al Comisiei din 17 iunie 2022 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile care trebuie furnizate în cererea de autorizare ca instituție de credit și obstacolele care ar putea împiedica exercitarea efectivă a funcțiilor de supraveghere de către autoritățile competente

 • Regulamentul delegat (UE) 2022/2579 al Comisiei din 10 iunie 2022 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează informațiile ce trebuie furnizate de o întreprindere în cererea de autorizare în conformitate cu articolul 8 din directiva respectivă

 • REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2022/1650 al Comisiei din 24 martie 2022 de modificare a standardelor tehnice de punere în aplicare prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1646 în ceea ce privește indicii principali și bursele recunoscute în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1011 AL COMISIEI din 10 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează modul de determinare a expunerilor indirecte față de un client care provin din contracte derivate și contracte derivate de credit, atunci când contractele nu sunt încheiate direct cu respectivul client, dar instrumentul de datorie sau de capital suport a fost emis de clientul respectiv
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 523/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea a ceea ce constituie legătura strânsă dintre valoarea obligațiunilor garantate ale unei instituții și valoarea activelor instituției (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 524/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile pe care autoritățile competente din statele membre de origine și cele din statele membre gazdă și le comunică reciproc (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 525/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru definirea pieței (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene).

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 526/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare în vederea stabilirii marjei aproximative și a numărului limitat de portofolii mai mici pentru riscul de ajustare a evaluării creditului (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douazecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 527/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la specificarea claselor de instrumente care reflectă în mod corespunzător calitatea creditului instituției în condiții de asigurare a continuității activității și care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 528/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

  Rectificare la Regulamentul delegat (UE) nr. 528/2014 al Comisiei din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 265/ 05.09.2014

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 529/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordării bazate pe modele interne de rating și ale abordării avansate de evaluare(Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 530/2014 AL COMISIEI din 12 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu standarde tehnice de reglementare în care sunt definite mai detaliat expunerile semnificative și pragurile pentru abordările interne de calculare a riscului specific din portofoliul de tranzacționare (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)
 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 591/2014 AL COMISIEI din 3 iunie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 342/2014 al COMISIEI EUROPENE  din 21 ianuarie 2014 de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerințelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare.
 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 602/2014 AL COMISIEI din 4 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare pentru a facilita convergența practicilor de supraveghere cu privire la punerea în aplicare a ponderilor de risc suplimentare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 166/05.06.2014).
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 604/2014 AL COMISIEI din 4 martie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții. (Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 167/06.06.2014).
 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 620/2014 AL COMISIEI din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
  Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 172 din 12.06.2014.
 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 625/2014 AL COMISIEI din 13 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat
  Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 174/ 13.06.2014.
 • REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 650/2014 AL COMISIEI din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului
  Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 185/ 25.06.2014.
 • REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 680/2014 AL COMISIEI din 16 aprilie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului.
  Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191/28.06.2014 și intră în vigoare în ziua următoare datei publicării. 

 • REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) nr. 710/2014 AL COMISIEI din 23 iunie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește condițiile de aplicare a procesului de adoptare a deciziei comune privind cerințele prudențiale specifice unei instituții, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului.
  Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 188/27.06.2014 și intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicare.

 • Regulamentul (UE) 2017/2395  al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sectorul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru

 • Regulamentul delegat (UE) 2017/2295 al Comisiei din 4 septembrie 2017 de completare a Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea activelor grevate și negrevate cu sarcini.

 • Regulamentul delegat (UE) 2017/2194 al Comisiei din 14 august 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare în ceea ce privește ordinele de tip „pachet”

 • REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/954 al Comisiei din 6 iunie 2017 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/180 AL COMISIEI din 24 0ctombrie 2016 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru standardele de evaluare pe bază de portofolii de referință și pentru procedurile de transmitere reciprocă a evaluărilor (Text cu relevanță pentru SEE) a fost publicat  în Jurnalul Oficial – L29/1 al UE din 03.02.2017. 

 • REGULAMENT DELEGAT (UE) 2017/72 AL COMISIEIdin 23 septembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de acordare a aprobărilor de derogare privind datele. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial - L10/1 al UE din 14.01.2017.

 • REGULAMENTULUI DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/1702 AL COMISIEI din 18 august 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește formularele și instrucțiunile (Text cu relevanță pentru SEE). Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial – L263 al UE din 29.09.2016. 

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1608 AL COMISIEI din 17 mai 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 1222/2014 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea metodologiei de identificare a instituțiilor de importanță sistemică la nivel global și de definire a subcategoriilor de instituții de importanță sistemică la nivel global. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial – L 240 al UE din 08.09.2016

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/861 AL COMISIEI din 18 februarie 2016 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 528/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru alte riscuri decât riscul delta ale opțiunilor în cadrul abordării standardizate a riscului de piață și de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 604/2014 al Comisiei de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la criteriile calitative și cantitative corespunzătoare pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei instituții

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/892 AL COMISIEI din 7 iunie 2016 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • REGULAMENT DELEGAT  (UE) 2016/709 al Comisiei din 26 ianuarie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile de aplicare a derogărilor referitoare la monedele cu constrângeri privind disponibilitatea activelor lichide. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 125/13.05.2016.

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/428 AL COMISIEI din 23 martie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor, în ceea ce privește indicatorul efectului de levierRegulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 31.03.2016 .

 • RECTIFICARE la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/322 al Comisiei din 10 februarie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor referitoare la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate Rectificarea a fost publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L95/09.04.2016.

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/322 AL COMISIEI din 10 februarie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor referitoare la cerința de acoperire a necesarului de lichiditate. Regulamentul a fostpublicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 10.03.2016

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/313 AL COMISIEI din 1 martie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 în ceea ce privește indicatorii suplimentari de monitorizare pentru raportarea lichidităților. Regulamentul a fostpublicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 05.03.2016.

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/200 al Comisiei din 15 februarie 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind publicarea de către instituții a indicatorului efectului de levier, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • RECTIFICARE LA REGULAMENTUL DELEGAT  (UE) 2016/101 al Comisiei din 26 octombrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14)

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/488 AL COMISIEI din 4 septembrie 2014 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 în ceea ce privește cerințele de fonduri proprii pentru firme, calculate pe baza cheltuielilor generale fixe

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) nr. 241/2014 AL COMISIEI  din 7 ianuarie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/98 AL COMISIEI din 16 octombrie 2015 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea condițiilor generale de funcționare a colegiilor de supraveghetori

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/99 AL COMISIEI din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la stabilirea funcționării operaționale a colegiilor de supraveghetori în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/100 AL COMISIEI din 16 octombrie 2015 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare care specifică procedura de adoptare a deciziei comune privind cererea de acordare a anumitor aprobări prudențiale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/101 AL COMISIEI din 26 octombrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea prudentă prevăzute la articolul 105 alineatul (14). Regulamentele  de mai sus au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 28.01.2016

 • REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2344 AL COMISIEI din 15 decembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește monedele cu constrângeri privind disponibilitatea activelor lichide în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

 • REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2326 AL COMISIEI din 11 decembrie 2015 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului.

 • REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2197 al Comisiei din 27 noiembrie 2015 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește valutele strâns corelate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 313/ 28.11.2015.

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1798 de rectificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 625/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 prin intermediul unor standarde tehnice de reglementare care specifică cerințele aplicabile instituțiilor care acționează în calitate de investitori, sponsori, creditori inițiali și inițiatori în ceea ce privește expunerile la riscul de credit transferat

 • Regulamentul delegat (UE) 2015/1555 al Comisiei din 28 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de informații în legătură cu respectarea de către instituții a cerinței privind amortizorul anticiclic de capital în conformitate cu articolul 440

 • Regulamentul delegat (UE) 2015/1556 al Comisiei din 11 iunie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru tratamentul tranzitoriu al expunerilor din titluri de capital conform abordării IRB

 • Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/880 al Comisiei din 4 iunie 2015 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1278 al Comisiei din 9 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1278 al Comisiei din 9 iulie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în ceea ce privește instrucțiunile, formularele și definițiile

 • Regulamentul delegat (UE) 2015/942 al Comisiei din 4 martie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 529/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru evaluarea gradului de importanță al extinderilor și al modificărilor abordărilor bazate pe modele interne în contextul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață

 • Regulamentul delegat (UE) 2015/923 al Comisiei din 11 martie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/880 al Comisiei din 4 iunie 2015  privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului European și ale Consiliului

 • Regulamentul delegat (UE) 2015/850 al Comisiei  din 30 ianuarie 2015 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 241/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru cerințele de fonduri proprii în cazul instituțiilor.

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/585 AL Comisiei  din 18 decembrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru precizarea perioadelor de risc de marjă. Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98/15.04.2015.

 • REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2015/79  al Comisiei din 18 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grevarea cu sarcini a activelor, modelul punctelor de date unic și normele de valida

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/61 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit

 • REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/62 AL COMISIEI din 10 octombrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește indicatorul efectului de levier

 • Decizia nr. 2014/908/UE de punere în aplicare a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind echivalența cerințelor de supraveghere și de reglementare din anumite țări și teritorii terțe în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului. Decizia a fost  publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 359/16.12.2014.

 • REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) NR. 1317/2014 AL COMISIEI din 11 decembrie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentele (UE) nr. 575/2013 și (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului. Regulamentul  a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 355/12.12.2014.

 • REGULAMENTUL DELEGAT  (UE) nr. 1187/2014 AL COMISIEI din 2 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru determinarea expunerii globale față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură din punctul de vedere al tranzacțiilor cu active-suport,  publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  nr. L 324/07.11.2014

 • REGULAMENT DELEGAT (UE) NR. 1151/2014 AL COMISIEI din 4 iunie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind informațiile care trebuie notificate în exercitarea dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  nr. L 309/ 30.10.2014

 • REGULAMENT DELEGAT (UE) NR. 1152/2014 AL COMISIEI din 4 iunie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea situării geografice a expunerilor din credite relevante în scopul calculării ratelor amortizorului anticiclic de capital specific instituției, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene  nr. L 309/ 30.10.2014

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1030/2014 al Comisiei din 29 septembrie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la modelele și datele uniforme pentru publicarea valorilor utilizate în vederea identificării instituțiilor globale de importanță sistemică în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284/ 30.09.2014.

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2014 al Comisiei din 4 septembrie 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicii relevanți cu o diversificare corespunzătoare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 265/ 05.09.2014

 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 926/2014 al Comisiei din 27 august 2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare referitoare la formularele, modelele și procedurile standard folosite pentru notificările referitoare la exercitarea dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii, în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 254/20.08.2014


 
 
 
 
    COMUNICAT
     18.08.2014
 
Aducem la cunoștința societăților de servicii de investiții financiare faptul că raportarea privind cerințele prudențiale transmisă potrivit prevederilor Regulamentului U.E. nr. 680/2014  de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului va fi însoţită de balanţa analitică de verificare aferentă lunii respective de raportare, precum şi de o declaraţie semnată de conducătorul societăţii şi avizată de reprezentantul compartimentului de control intern şi de persoana desemnată pentru funcţia de audit intern, cu privire la faptul că informaţiile cuprinse în acestea sunt corecte şi complete.

Declarația va fi transmisă prin intermediul sistemului de raportare electronic SIR@CNVM sau SSER@CNVM, în format tip ”.pdf” sau pe suport hârtie.

Balanța analitică de verificare va fi transmisă prin intermediul sistemului de raportare electronică SIR@CNVM sau SSER@CNVM, în format tip ”.xls” (de preferat) sau ”.pdf”.
 

 


 

 

Cerințe privind publicarea de informații în baza art. 143 alin. (1) din Directiva 2013/36/UE referitoare la supravegherea prudențială

 

Regulamentul  nr. 650/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014

ANEXELE completate in conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE

 

Cadrul legislativ şi de reglementare în domeniul supravegherii prudenţiale - Anexa I

Opţiuni şi Marje de apreciere - Anexa II

Procesul de supraveghere şi evaluare - Anexa III

Date statistice - Anexa IV

 

Anexa I P1      Anexa I P3    Anexa II P1      Anexa II P2   Anexa II P3     Anexa II P4 

Anexa II P5

Anexa II P6
 
Anexa II P7
 
Anexa II P8
 
Anexa II P9
 
Anexa II P10
 
Anexa II P11
 
Anexa II P12
       

 
COMUNICAT

21.07.2014

Având în vedere publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 191/28.06.2014 a Regulamentului U.E. nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, aducem la cunoștința societăților de servicii de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor faptul că, până la data  implementării efective a machetelor în sistemul de raportare electronică ”SIR@CNVM”, se vor utiliza machetele de raportare, care pot fi descărcate aici, urmând ca acestea să fie transmise, până la data de 11 august 2014 la A.S.F (pentru raportarea privind cerințele prudențiale având data de referință 30 iunie 2014), pe adresa de e-mail raportaricerinteprudentiale@asfromania.ro.

Totodată, precizăm că machetele care trebuie completate de societățile de servicii de investiții financiare care aplică abordarea standard/de bază în ceea ce privește determinarea cerințelor de capital sunt următoarele:


Anexa I: 

 • ADECVAREA CAPITALULUI (CA): CA1, CA2, CA3, CA4
 • RISCUL DE CREDIT: CR SA
 • RISCUL DE DECONTARE/LIVRARE:  CR SETT
 • RISCUL OPERATIONAL: OPR, OPR Informații detaliate
 • RISCUL DE PIAȚĂ (MKR): MKR SA TDI, MKR SA EQU, MKR SA FX, MKR SA COM.

Anexa VIII: 

 • FORMULARE PENTRU RAPORTAREA EXPUNERILOR MARI.

 

De asemenea, societățile de administrare a investițiilor vor transmite informațiile privind fondurile proprii și fondurile proprii bazate pe cheltuieli generale fixe utilizând machetele cuprinse în Anexa I – Formularele privind adecvarea capitalului (CA), respectiv CA1, CA2, CA3, CA4.


 

 Legături utile

 

http://www.bis.org/bcbs/basel3.htm

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/implementing-basel-iii-europe

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy

http://www.bnro.ro/apage.aspx?pid=404&actId=326618