Prevederi legale specifice

Autoritatea de Supraveghere Financiară publică actele pe care le emite conform  prevederilor legale existente.

 

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

 

 1. Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Art. 274. -   (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 272 şi 2732 se constată de către C.N.V.M. 

   (…)

   (4) C.N.V.M. poate face publică orice măsură sau sancțiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia. 

 

 1. Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

   Art. 130. -   (1) A.S.F. publică toate deciziile privind sancţiunile şi măsurile impuse în conformitate cu prevederile art. 126-129, fără întârzieri nejustificate, inclusiv cel puţin informaţiile privind tipul şi natura încălcării şi identitatea persoanelor fizice sau a entităţilor legale responsabile de încălcare. Prin excepţie, A.S.F. poate amâna publicarea unei decizii sau poate publica decizia în mod anonim în oricare dintre circumstanţele următoare: 

a) atunci când, în cazul în care sancţiunea este impusă unei persoane fizice, se constată, în urma unei evaluări anterioare obligatorii a proporţionalităţii publicării datelor cu caracter personal, că aceasta este disproporţionată; 

b) atunci când publicarea ar periclita grav stabilitatea sistemului financiar sau o anchetă oficială în curs; 

c) atunci când publicarea ar cauza, în măsura în care se poate stabili acest lucru, prejudicii disproporţionate şi grave instituţiilor sau persoanelor fizice implicate. 

  (11)A.S.F. publică deciziile privind sancţiunile şi măsurile impuse pentru nerespectarea prevederilor art. 919-9112 de către investitorii instituţionali prevăzuţi la art. 912 lit. e) pct. (i), în conformitate cu regimul publicării prevăzut de Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) În cazul introducerii unei căi de atac împotriva deciziei publicate conform alin. (1), A.S.F. este obligată fie să publice această informaţie în momentul publicării respectivei decizii, fie să modifice textul publicat în cazul în care calea de atac este înaintată după publicarea iniţială. 

 

   Art. 1311. -   (1) A.S.F. aplică sancţiuni contravenţionale adecvate şi măsuri administrative eficace, proporţionale şi disuasive, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2017/1.129 şi a prezentei legi, persoanelor care săvârşesc faptele prevăzute la art. 126 alin. (2) lit. f). 

   (…)

   (3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative: 

a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a)-c) din Regulamentul (UE) 2017/1.129. Limitele sancţiunii prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 sunt cuprinse între o dată şi până la dublul cuantumului profiturilor obţinute sau al pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care acestea pot fi calculate; 

b) pentru persoanele fizice, amendă de la 10.000 lei până la 9.000.000 lei; 

c) pentru persoanele juridice amendă de la 15.000 lei până la 45.000.000 lei sau 5% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere. 

   (4) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) 2017/1.129, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative: 

 1. a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) 2017/1.129; 
 2. b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 2.000.000 lei; 
 3. c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 7.000 lei până la 4.000.000 lei sau 1% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice respective conform ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere. 

    (…)

   (8) A.S.F. publică orice decizie de aplicare a unei sancţiuni contravenţionale sau a unei alte măsuri administrative potrivit prezentului articol, precum şi informaţii în legătură cu aceasta, în conformitate cu prevederile art. 42 din Regulamentul (UE) 2017/1.129. 

   (9) A.S.F. transmite ESMA, în conformitate cu art. 43 din Regulamentul (UE) 2017/1.129, informaţii privind sancţiunile contravenţionale şi măsurile administrative aplicate potrivit prezentului articol, respectiv privind anchetele penale efectuate şi sancţiunile penale aplicate în cazuri care intră sub incidenţa art. 134 alin. (1) şi care constituie o încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/1.129, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. a) din acelaşi regulament. 

   (10) În sensul aplicării art. 43 din Regulamentul (UE) 2017/1.129, A.S.F. are acces la informaţiile şi hotărârea finală în legătură cu orice sancţiune penală prevăzută la alin. (9) şi le transmite ESMA. 

 Art. 132. -  (1) A.S.F. aplică sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative adecvate persoanelor ce săvârşesc încălcările prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. 

   (2) Limitele amenzilor stabilite prin prezentul articol derogă de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 

   (3) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative: 

 1. a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 30 alin. (2) a) -h) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. Interdicţia temporară prevăzută la art. 30 alin. (2) lit. e) şi g) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 poate fi dispusă pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani. Limitele sancţiunii prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 sunt cuprinse între o dată până la de trei ori valoarea profiturilor obţinute sau a pierderilor evitate ca urmare a încălcării, în cazul în care acestea pot fi stabilite; 
 2. b) pentru persoanele fizice, amenzi după cum urmează: 

   (i) amendă de la 10.000 lei până la 22.000.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 14 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, când faptele sunt săvârşite fără forma de vinovăţie cerută de lege pentru a fi calificate ca infracţiuni; 

   (ii) amendă de la 3.000 lei până la 4.500.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 16 şi 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; şi 

   (iii) amendă de la 1.000 lei până la 2.200.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 18, 19 şi 20 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; şi 

 1. c) pentru persoanele juridice, amenzi după cum urmează: 

   (i) amendă de la 20.000 lei până la 66.000.000 lei sau 15% din cifra de afaceri anuală totală a persoanei juridice potrivit ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere pentru încălcări ale prevederilor art. 14 şi 15 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, când faptele sunt săvârşite fără forma de vinovăţie cerută de lege pentru a fi calificate ca infracţiuni; 

   (ii) amendă de la 10.000 lei până la 11.000.000 lei sau 2% din cifra de afaceri anuală totală potrivit ultimelor situaţii financiare disponibile aprobate de organul de conducere, pentru încălcări ale prevederilor art. 16 şi 17 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; şi 

   (iii) amendă de la 7.000 lei până la 4.500.000 lei pentru încălcări ale prevederilor art. 18, 19 şi 20 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. 

   (4) În cazul încălcărilor prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale şi măsuri administrative: 

a) sancţiunile şi măsurile prevăzute la art. 30 alin. (2) a), c) -e) şi g) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014; dispoziţiile alin. (3) lit. a) teza a II-a se aplică în mod corespunzător; 

b) pentru persoanele fizice, avertisment sau amendă de la 1.000 lei până la 2.000.000 lei; 

c) pentru persoanele juridice, avertisment sau amendă de la 7.000 lei până la 4.000.000 lei. 

  (5) În cazul aplicării sancţiunilor prevăzute la alin. (3) lit. c) pct. (i) şi (ii) prevederile art. 30 alin. (2) ultimul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se aplică în mod corespunzător. 

   (6) În luarea unei decizii cu privire la tipul şi nivelul sancţiunilor contravenţionale şi a măsurilor administrative aplicate potrivit prezentului articol, A.S.F. ţine cont de toate circumstanţele relevante, în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. 

   (7) A.S.F. publică orice decizie prin care se impune o sancţiune contravenţională sau măsură administrativă aplicată potrivit prezentului articol, în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014. 

 

 1. Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

TITLUL X - Sancţiuni şi măsuri administrative

Art. 253. -   (1) A.S.F. publică pe site-ul său de internet, fără întârziere, orice decizie prin care se impune o sancţiune sau măsură administrativă conform prevederilor prezentului titlu, după ce persoana căreia i s-a impus sancţiunea a fost informată în legătură cu decizia respectivă. 

(2) Publicarea deciziei prevăzute la alin. (1) cuprinde cel puţin informaţii privind tipul şi natura încălcării şi identitatea persoanelor responsabile. 

(3) Obligaţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică deciziilor prin care se impun măsuri referitoare la o anchetă. 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul în care publicarea identităţii persoanelor juridice sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către A.S.F. ca fiind disproporţionată, ca urmare a unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporţionalitatea publicării unor astfel de date, sau în cazul în care publicarea pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o anchetă în curs, A.S.F.: 

a) amână publicarea deciziei de a impune o sancţiune sau o măsură administrativă până în momentul în care motivele nepublicării încetează să fie valabile; 

b) publică decizia de a impune o sancţiune sau o măsură administrativă în mod anonim în oricare dintre circumstanţele următoare: 

(i) în cazul în care sancţiunea sau măsura administrativă este impusă unei persoane fizice şi se constată, în urma unei evaluări anterioare obligatorii a proporţionalităţii publicării datelor cu caracter personal, că aceasta este disproporţionată; 

(ii) în cazul în care publicarea ar periclita grav stabilitatea sistemului financiar sau o anchetă oficială în curs; 

(iii) în cazul în care publicarea ar cauza, în măsura în care se poate stabili acest lucru, prejudicii disproporţionate şi grave instituţiilor sau persoanelor fizice implicate; 

c) nu publică decizia de a impune o sancţiune sau o măsură administrativă, în cazul în care opţiunile prevăzute la lit. a) şi b) sunt considerate insuficiente pentru a garanta: 

(i) că nu va fi pusă în pericol stabilitatea pieţelor financiare; 

(ii) proporţionalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile administrative respective sunt considerate a fi de natură minoră. 

(5) În cazul prevăzut la alin. (4) lit. b), publicarea datelor relevante poate fi amânată pentru o perioadă de timp rezonabilă stabilită de A.S.F. dacă se preconizează că în cursul perioadei respective motivele care au stat la baza publicării în mod anonim vor înceta să fie valabile. 

(6) În cazul în care decizia de a impune o sancţiune sau o măsură administrativă face obiectul unei căi de atac în faţa autorităţilor judiciare sau a altor autorităţi, A.S.F. publică imediat, pe site-ul său, astfel de informaţii şi orice informaţii ulterioare cu privire la rezultatul unei astfel de căi de atac. 

(7) A.S.F. publică pe site-ul său de internet orice decizie de anulare a unei decizii anterioare de impunere a unei sancţiuni sau a unei măsuri administrative. 

(8) Datele cu caracter personal conţinute în publicare se păstrează pe site-ul de internet al A.S.F. cu respectarea reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, pentru o perioadă stabilită prin reglementările A.S.F. 

(9) A.S.F. informează ESMA în legătură cu toate sancţiunile şi măsurile administrative impuse, dar încă nepublicate, în conformitate cu alin. (4) lit. c), inclusiv despre exercitarea oricărei căi de atac la acestea, precum şi rezultatul respectivelor căi de atac. 

(10) A.S.F. primeşte de la autorităţile naţionale competente din oficiu informaţiile şi hotărârea finală în legătură cu orice sancţiune penală impusă şi le transmite ESMA şi, dacă priveşte o instituţie de credit, şi B.N.R. 

(11) A.S.F. transmite anual ESMA informaţii agregate cu privire la toate deciziile prin care se impune o sancţiune sau o măsură administrativă în conformitate cu alin. (1) - (7), cu excepţia măsurilor referitoare la anchetă. 

(12) În cazul în care A.S.F. publică o sancţiune sau o măsură administrativă ori primeşte informaţii cu privire la aplicarea unor sancţiuni penale, aceasta raportează în acelaşi timp şi către ESMA. 

 

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului 

CAPITOLUL X - Dispoziţii aplicabile societăţilor de servicii de investiţii financiare 

Art. 278. -   (1) Următoarele dispoziţii ale prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în mod corespunzător societăţilor de servicii de investiţii financiare şi societăţilor de administrare a investiţiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii în condiţiile prevăzute în articolele care urmează: 

a) secţiunea a 2-a a cap. I din titlul I partea I;

b) 24 şi art. 241 titlul I, cap. II, secţiunea a 2-a pct. 2.1;

c) 106 din titlul II, cap. I;

d) 121, secţiunile 1-8 şi art. 150 alin. (1) lit. b) şi c) din secţiunea a 9-a a cap. III din titlul II partea I;

e) 1521, art. 163-1691, art. 171, 173, 1732, 1734, 174 şi cap. II şi V din titlul III partea I;

f) 210-211, art. 214-229, art. 234 - 2342 din titlul III partea I.

(2) Autorităţii de Supraveghere Financiară îi sunt aplicabile în mod corespunzător dispoziţiile cap. VI din titlul III partea I. 

(3) Autoritatea de Supraveghere Financiară stabileşte prin reglementări atribuţiile consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi ale directoratului unei societăţi de servicii de investiţii financiare, în vederea respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013, precum şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora. 

Art. 234. – (…) (4) Banca Naţională a României publică, de îndată, pe website-ul său oficial, sancţiunile aplicate potrivit prevederilor art. 229 alin. (1) care nu au fost contestate în condiţiile art. 275 şi pe cele în privinţa cărora contestaţiile au fost respinse în mod definitiv, precum şi informaţii privind tipul şi natura încălcării săvârşite şi identitatea persoanei fizice sau juridice sancţionate, după ce aceasta a fost informată cu privire la aplicarea sancţiunii. 

(5) Banca Naţională a României publică sancţiunile fără a indica identitatea entităţilor implicate, în oricare dintre următoarele circumstanţe: 

 1. a) în situaţia în care sancţiunea este aplicată unei persoane fizice şi, în urma unei evaluări anterioare obligatorii, se dovedeşte că publicarea datelor cu caracter personal este disproporţionată în raport cu fapta sancţionată;
 2. b) în situaţia în care publicarea ar pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o cercetare penală în curs de desfăşurare;
 3. c) în situaţia în care publicarea ar cauza un prejudiciu disproporţionat persoanelor implicate.

(6) În cazul în care circumstanţele prevăzute la alin. (5) pot înceta într-un termen rezonabil, Banca Naţională a României poate amâna publicarea sancţiunilor până la încetarea circumstanţelor. 

(7) Informaţiile publicate potrivit alin. (4) sau (5) sunt păstrate de Banca Naţională a României pe website-ul său oficial o perioadă de cel puţin 5 ani. Datele cu caracter personal sunt păstrate pe website-ul oficial al Băncii Naţionale a României doar cât timp este necesar, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 284. -   (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară este competentă să dispună faţă de o societate de servicii de investiţii financiare sau faţă de persoanele responsabile, care încalcă dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora sau nu se conformează recomandărilor formulate, măsurile necesare şi/sau să aplice sancţiuni, în scopul înlăturării deficienţelor şi a cauzelor acestora. 

 

 1. Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative

Art. 52. -  (5) A.S.F. face publică orice sancţiune sau măsură administrativă impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, în afara cazurilor în care această publicare riscă să perturbe în mod grav pieţele financiare, să dăuneze intereselor investitorilor sau să aducă un prejudiciu disproporţionat părţilor în cauză. 

       

 1. Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Art. 74. -   (1) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. a) -l) se sancţionează după cum urmează: 

 1. a) cu avertisment sau amendă de la 1.000 lei la 50.000 lei, pentru persoanele fizice; 
 2. b) cu avertisment sau amendă de la 0,1% până la 5% din cifra de afaceri netă realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice. 

 (2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2) lit. m) se sancţionează conform art. 127 alin. (1) lit. c) pct. 2 sau pct. 3, după caz, din Legea nr. 24/2017. 

 (3) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu este disponibilă la data sancţionării, este luată în considerare cifra de afaceri netă a anului financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă. Prin an de referinţă se înţelege anul anterior sancţionării. 

 (4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în cazul persoanei juridice nou-înfiinţate şi care nu a înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, aceasta este sancţionată cu amendă de la 10.000 lei la 1.000.000 lei. 

 (5) În funcţie de gravitatea faptei, pentru săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2), A.S.F. poate aplica următoarele sancţiuni contravenţionale complementare: 

a) suspendarea autorizaţiei; 

b) retragerea autorizaţiei; 

c) interzicerea pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani a dreptului de a ocupa o funcţie, de a desfăşura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea de către A.S.F. în condiţiile prezentei legi. 

   (6) A.S.F. este în drept să suspende din funcţie membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directoratului, conducătorii, persoanele responsabile cu administrarea riscurilor şi/sau ofiţerii de conformitate ai A.F.I.A. sau să solicite introducerea pe ordinea de zi a A.G.A. a propunerii de revocare a membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directoratului F.I.A. administrat intern şi numirea altor persoane în locul acestora, după caz, în situaţia în care se constată că aceste persoane prejudiciază administrarea F.I.A. autorizate de A.S.F., prin influenţa exercitată în administrarea acestor entităţi ca urmare a deţinerii unei participaţii calificate în cadrul A.F.I.A, definită la art. 3 pct. 32 din Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

   (7) În funcţie de natura şi gravitatea faptei, în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 73 alin. (2), A.S.F. poate aplica măsuri administrative, precum: 

a) o declaraţie publică în care se indică persoana responsabilă de încălcare şi natura încălcării prevederilor legale; 

b) o decizie prin care se solicită persoanei responsabile de încălcare să pună capăt respectivului comportament şi să se abţină de la repetarea acestuia; 

c) alte măsuri de atenţionare şi/sau cu scopul prevenirii sau remedierii situaţiilor de nerespectare a dispoziţiilor legale, conform reglementărilor A.S.F. 

   (8) Sancţiunile contravenţionale principale prevăzute la alin. (1) sau (2) se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe sancţiuni contravenţionale complementare prevăzute la alin. (5). 

   (9) Măsurile administrative prevăzute la alin. (7) pot fi aplicate împreună cu sancţiunile principale sau complementare prevăzute la alin. (1), (2) şi (5). 

   (10) În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii, se aplică amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai gravă, prin derogare de la prevederile art. 10 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. 

   (11) A.S.F. face publică pe site-ul propriu orice măsură administrativă sau sancţiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia. Datele cu caracter personal conţinute în publicare se păstrează pe pagina de internet a A.S.F. cu respectarea reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal, pentru o perioadă stabilită prin reglementările A.S.F., cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 679/2016, precum şi ale altor prevederi legale în vigoare în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal. 

   (12) Prin excepţie de la prevederile alin. (11), în cazul în care publicarea identităţii persoanelor juridice sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către A.S.F. ca fiind disproporţionată, ca urmare a unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporţionalitatea publicării unor astfel de informaţii, sau în cazul în care publicarea pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o investigaţie în curs, A.S.F. poate adopta cel puţin una dintre următoarele măsuri administrative: 

 1. a) amânarea publicării actului individual de impunere a sancţiunii sau a măsurii administrative până când motivele nepublicării încetează; 
 2. b) publicarea actului individual de impunere a sancţiunii sau a măsurii administrative fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, prin pseudonimizare, cu condiţia ca această publicare să asigure o protecţie eficace a datelor cu caracter personal în cauză; 
 3. c) nepublicarea actului individual de impunere a unei sancţiuni sau măsuri administrative, în cazul în care opţiunile prevăzute la lit. a) şi b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura: 
 4. că nu este pusă în pericol stabilitatea pieţelor financiare; 
 5. că este garantată proporţionalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră. 

   (13) În cazul unei decizii de publicare a sancţiunii sau a măsurii administrative fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, A.S.F. poate amâna publicarea datelor relevante pentru o perioadă rezonabilă, în cazul în care se preconizează că în cursul perioadei respective motivele care au stat la baza acestei publicări vor înceta să fie valabile. 

   (14) A.S.F. informează ESMA cu privire la sancţiunile şi măsurile administrative aplicate în baza prevederilor prezentei legi, în cazul în care raportarea este o cerinţă legală stabilită prin Legea nr. 74/2015, cu modificările şi completările ulterioare. 

   (…)

 

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital

Art. 196. -    (1) Prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.G. nr. 2/2001, săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 195 şi 1951 se sancţionează după cum urmează: 

 1. a) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 195 lit. a)-m) şi p), precum şi la art. 1951

  (i) cu avertisment sau amendă de la 1.000 de lei la 22.098.000 de lei, pentru persoanele fizice; 

   (ii) cu avertisment sau amendă de la 10.000 de lei până la 22.098.000 de lei sau 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice; 

 1. b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 195 lit. n) şi o): 

   (i) cu amendă de la 10.000 de lei la 22.098.000 de lei, pentru persoanele fizice; 

   (ii) cu amendă de la 50.000 de lei până la 22.098.000 de lei sau 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancţionării, în funcţie de gravitatea faptei săvârşite, pentru persoanele juridice. 

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 195, A.S.F. poate majora cuantumul amenzilor până la de două ori valoarea beneficiului rezultat din încălcarea prezentei ordonanţe de urgenţă, în cazul în care beneficiul depăşeşte suma de 22.098.000 de lei. 

   (3) În cazul în care cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării nu este disponibilă la data sancţionării, este luată în considerare cea aferentă anului financiar în care persoana juridică a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă. Prin an de referinţă se înţelege anul anterior sancţionării. 

   (4) În cazul în care persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a societăţii-mamă, care are obligaţia de a întocmi conturi financiare consolidate în conformitate cu reglementările contabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală relevantă este cifra de afaceri anuală totală sau tipul corespunzător de venit în conformitate cu dreptul relevant al Uniunii Europene în materie de contabilitate, astfel cum reiese din ultimele conturi consolidate disponibile aprobate de organul statutar al societăţii-mamă principale. 

   (5) Pe lângă sancţiunile contravenţionale principale, prevăzute la alin. (1)-(4), A.S.F. poate dispune şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale complementare pentru persoanele juridice şi/sau fizice subiecţi ai prezentei ordonanţe de urgenţă. Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: 

 1. suspendarea autorizaţiei; 
 2. retragerea autorizaţiei; 
 3. interzicerea pentru o perioadă cuprinsă între 90 de zile şi 5 ani a dreptului de a ocupa o funcţie, de a desfăşura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune autorizarea în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. 

   (6) A.S.F. face publică fără întârziere pe site-ul propriu orice măsură sau sancţiune impusă pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia, împotriva căreia nu mai există căi de atac în faţa A.S.F. şi după ce persoana căreia i s-a impus sancţiunea sau măsura a fost informată cu privire la decizia respectivă. Publicarea cuprinde cel puţin informaţii privind tipul şi natura încălcării, precum şi identitatea persoanelor responsabile. Această obligaţie nu se aplică în cazul deciziei A.S.F. de derulare a unui control privind respectivele încălcări. 

   (…)

   (7) În cazul în care publicarea identităţii persoanelor juridice sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerată de către A.S.F. ca fiind excesivă, ca urmare a unei evaluări efectuate de la caz la caz cu privire la proporţionalitatea publicării unor astfel de informaţii, sau în cazul în care publicarea pune în pericol stabilitatea pieţelor financiare sau o investigaţie în curs, A.S.F. poate adopta cel puţin una dintre următoarele măsuri: 

 1. a) amânarea publicării actului individual de impunere a sancţiunii sau a măsurii până când motivele nepublicării încetează să fie valabile; 
 2. b) publicarea actului individual de impunere a sancţiunii sau a măsurii fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, cu condiţia ca această publicare să asigure o protecţie eficace a datelor cu caracter personal în cauză; 
 3. c) nepublicarea actului individual de impunere a unei sancţiuni sau măsuri, în cazul în care opţiunile prevăzute la lit. a) şi b) sunt considerate insuficiente pentru a se asigura: 
 4. că nu este pusă în pericol stabilitatea pieţelor financiare; 
 5. că este garantată proporţionalitatea publicării unor astfel de decizii în cazurile în care măsurile respective sunt considerate a fi de natură minoră. 

    În cazul unei decizii de publicare a sancţiunii sau a măsurii fără a indica identitatea persoanelor juridice sau datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, A.S.F. poate amâna publicarea datelor relevante pentru o perioadă rezonabilă, în cazul în care se preconizează că în cursul perioadei respective motivele care au stat la baza acestei publicări vor înceta să fie valabile. 

   (8) A.S.F. informează ESMA cu privire la toate sancţiunile administrative impuse, dar nepublicate, în conformitate cu alin. (7) lit. c), inclusiv orice cale de atac exercitată împotriva acestora şi rezultatul acesteia. 

   (9) În cazul în care decizia de a impune o sancţiune sau de a institui o măsură face obiectul unei căi de atac în faţa autorităţilor judiciare sau a altor autorităţi relevante, A.S.F. publică imediat pe site-ul propriu aceste informaţii şi orice informaţii ulterioare cu privire la rezultatul acestei căi de atac. De asemenea, A.S.F. publică orice decizie de anulare a unei decizii anterioare de a impune o sancţiune sau o măsură. 

   (10) Informaţiile publicate în temeiul prezentului articol sunt menţinute pe site-ul A.S.F. pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la publicare. Datele cu caracter personal conţinute în informaţiile publicate se păstrează pe site-ul A.S.F. numai pe perioada necesară, în conformitate cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu caracter personal. 

   Art. 2002. -  (1) A.S.F. furnizează anual ESMA informaţii agregate cu privire la toate sancţiunile şi măsurile aplicate în conformitate cu art. 194-200, până la data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor. 

   (2) În cazul în care a informat publicul cu privire la sancţiunile aplicate pentru nerespectarea prezentei ordonanţe de urgenţă, A.S.F. raportează simultan sancţiunile sau măsurile respective către ESMA.