Acte delegate europene în stadiu de proiect

 

Alte acte delegate sub formă de Standarde Tehnice de Reglementare - RTS

Pentru a asigura o armonizare unitară în domeniile prevăzute în mod expres în actele legislative, Comisia Europeană are competența de a adopta, prin intermediul actelor delegate, standardele tehnice de reglementare (RTS-uri) elaborate și transmise de autoritățile europene de supraveghere (ESAs). Conținutul acestora este tehnic și este delimitat de actele legislative în temeiul cărora sunt elaborate.

Astfel, în baza Regulamentului 2019/2088 (SFDR) și a Regulamentului 2020/852 (Regulamentul privind taxonomia), se elaborează RTS-uri prin care completează detaliile tehnice pentru punerea în aplicare a legislației.

Pentru o parte din proiectele RTS pentru aplicarea Regulamentului SFDR și Regulamentul privind taxonomia au fost publicate rapoartele finale elaborate de autoritățile europene de supraveghere urmând să elaboreze un singur act delegat de către Comisia Europeană care să includă toate cele 13 RTS-uri la momentul finalizării textelor acestora. În aplicarea Regulamentului 2019/2088 se vor elabora șase RTS, iar în  aplicarea Regulamentului 2020/852 vor fi șapte RTS.

Cu toate că a fost indicată ca dată estimată a aplicării de 1 iulie 2022 (data anterioară era 1 ianuarie 2022), ținând cont de lungimea textului și detaliile tehnice ale celor 13 standarde tehnice de reglementare, CE intenționează să amâne din nou data aplicării actului delegat până la 1 ianuarie 2023, în vederea asigurării unei implementări graduale și facile a acestuia.

֍  COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of 6.4.2022 supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of ‘do no significant harm’, specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in precontractual documents, on websites and in periodic report

Având în vedere faptul că RTS este emis în baza SFDR, se va aplica acelorași entități.

Actul delegat prevede informațiile care trebuie anexate la documentația precontractuală și periodică a produsului. Informațiile vor contribui la îmbunătățirea comparabilității produselor financiare din diferite sectoare ale serviciilor financiare și la facilitarea aplicării cerințelor „preferințelor de sustenabilitate”.

Proiectul:

  • precizează conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor cerute de articolul 4 alin. (1)-(5) din SFDR pentru indicatorii de sustenabilitate privind efectele negative asupra climei și alte impacturi adverse legate de mediu și  de domeniul problemelor sociale și ale angajaților, respectarea drepturilor omului, problemele anticorupție și antimită;
  • stabilește detaliile conținutului și prezentării informațiilor care trebuie dezvăluite la nivel precontractual, iar informațiile pentru produsele financiare trebuie să urmeze template-ul prevăzut în anexe;
  • stabilește cerințele privind respectarea principiului „do not significant harm” pentru produsele financiare care efectuează investiții durabile;
  • specifică normele privind publicarea pe site-uri a informațiilor privind produsele financiare (conținutul și prezentarea informațiilor, elementele care urmează să fie incluse concentrându-se pe metodologia și criteriile de screening și sursele de date utilizate, ”unde și cum” publică participanții la piața financiară informațiile pe site);
  • stabilește norme privind publicarea periodică informațiilor la nivel de produs

֍   Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a(3), Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088

Având în vedere faptul că RTS este emis în baza SFDR, se va aplica acelorași entități.

Actul delegat prevede:

  • necesitatea identificării obiectivelor de mediu la care contribuie produsul financiar, care vor fi incluse în dezvăluirea caracteristicilor de mediu sau în obiectivele de investiții durabile conform regulilor pentru informările precontractuale și periodice;
  • informații despre cum și în ce măsură investițiile care stau la baza produsului financiar/activități economice care se califică drept durabile.

Proiectul include completări în ceea ce privește dezvăluirea precontractuală generală prevăzută în cadrul art. 8, art.9 și art.11 din SFDR care ar trebui să identifice obiectivul(ele) de mediu la care contribuie produsul financiar. În informările privind produsul financiar se calculează gradul de aliniere a  investițiilor la taxonomie prin calculul mediei ponderate a investițiilor aliniate la taxonomie împărțit la toate investițiile, care vor fi prezentate grafic.

Pe lângă acestea, se propun și alte revizuiri cu privire la transparența informațiilor precontractuale și periodice.

 

֍   Final Report on draft Regulatory Technical Standards with regard to the content and presentation of disclosures pursuant to Article 8(4), 9(6) and 11(5) of Regulation (EU) 2019/2088

Având în vedere faptul că RTS este emis în baza SFDR, se va aplica acelorași entități.

Actul poate fi împărțit în două secțiuni:

  • raportarea impactului advers la nivel de entitate: informații privind principalele efecte adverse ale deciziilor de investiții privind factorii de durabilitate – inclusiv indicatori detaliați pentru impactul social și de mediu; și
  • informații precontractuale și periodice despre produsele financiare: aplicabile produselor cu caracteristici de mediu sau sociale sau cu investiții durabile obiective, inclusiv prevederi referitoare la criteriul pentru determinarea gradului de durabilitate care „nu prejudiciază în mod semnificativ niciunul din obiectivele de mediu”.

Referitor la raportarea impactului advers la nivel de entitate, proiectul stabilește conținutul, metodologia și prezentarea informațiilor cerute cu privire la indicatorii de sustenabilitate în legătură atât cu impactul advers asupra climei și a altor efecte adverse legate de mediu, precum și cu impactul negativ în domeniul problemelor sociale și ale angajaților, respectarea drepturilor omului, aspecte anticorupție și anti-mită. Include un model de raportare obligatoriu, informațiile  concentrându-se pe un set de indicatori care sunt împărțiți în indicatori universali obligatorii și indicatori suplimentari pentru mediu și social. De asemenea, informațiile pot include și elemente de raportare narative despre politicile privind identificarea principalelor efecte negative, acțiunile întreprinse și planificate pentru a atenua principalele efecte negative, aderarea la standardele internaționale și o comparație istorică care acoperă cel puțin cinci perioade de referință anterioare.

În ceea ce privește diseminarea informațiilor precontractuale la nivel de produs financiar cu privire la caracteristicile de mediu sau sociale și obiectivele de investiții durabile, proiectul stabilește detaliile privind conținutul și prezentarea informațiilor care trebuie diseminate la nivel precontractual. Pentru a concepe un singur set pentru dezvăluirea informațiilor precontractuale, autoritățile europene au optat pentru un echilibru între comprehensibilitate și comprehensiune. Informația era prea complexă pentru investitorii de retail, dar prezentarea era prea simplă pentru investitori instituționali, astfel că abordarea aleasă pentru granularitatea precontractuală a informațiilor este de standardizare minimă a cerințelor, care include șabloane obligatorii. În plus față de șabloanele obligatorii din anexe, proiectul stabilește o listă de elemente care trebuie să fie incluse în raportare.

*******

[1] Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)