• Acasa Reglementări integrate emise de ASF
  INSTRUCȚIUNE nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

INSTRUCȚIUNE nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor și a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 3 alin. (1) şi ale art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, 

    luând în considerare prevederile

 • Legii nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu completările ulterioare;
 • Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale;
 • Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiţii alternative şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
 • Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

    având în vedere prevederile art. 5 şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice, 

    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 15 decembrie 2021, 

    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta instrucțiune 

       Art. 1. - Prezenta instrucțiune reglementează modul de transmitere a corespondenței, raportărilor, inclusiv a situațiilor lunare/trimestriale, a informațiilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., de către entitățile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., de către alte persoane fizice sau juridice care figurează în Registrele A.S.F. ori de către persoanele care solicită  A.S.F. pentru prima dată emiterea unui act individual.

       Art. 2. - Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezenta instrucțiune au semnificațiile prevăzute în legislația specifică entităților autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F. 

       Art. 3. - (1) Entitățile şi persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 care transmit în format electronic către A.S.F. corespondența, raportările, situațiile lunare/trimestriale, informațiile şi alte documente prevăzute de legislația aplicabilă utilizează în acest sens:

 1. pentru expeditor, adresa de e-mail a entității sau adresa de e-mail a reprezentantului legal al entității, respectiv adresa de e-mail a persoanei fizice în cazul în care aceasta se adresează A.S.F. în nume personal;
 2. pentru destinatar, adresa de e-mail a A.S.F. - eregistratura@asfromania.ro cu respectarea modului de transmitere a documentelor prevăzut în ghidul emis în aplicarea Instrucțiunii nr. 1/2021, care are un caracter orientativ şi poate fi actualizat de către A.S.F. în funcție de bunele practici în domeniu;
 3. în cazul raportărilor prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul asigurărilor, aplicațiile ASF-EWS sau e-Hub, după caz;
 4. în cazul raportărilor prevăzute de legislația pieței de capital se utilizează aplicațiile prevăzute de legislația în vigoare, aplicabilă fiecărui tip de raportări;
 5. în cazul raportărilor prevăzute de reglementările specifice sistemului de pensii private se utilizează sistemul informatic de raportare (SIR);
 6. în cazul situațiilor lunare/trimestriale transmise conform art. 35 din Regulamentul A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare, se utilizează adresa de e-mail a A.S.F. raportari_taxe@asfromania.ro.;
 7. cererile aferente proceselor de autorizare/avizare însoțite de documentele necesare pot fi transmise utilizând portalul de autorizări, disponibil la adresa https://autorizari.asfromania.ro/.

 (2) Înscrisurile entităților și ale persoanelor fizice și juridice prevăzute la art. (1) adresate A.S.F. conform prezentei instrucțiuni sunt semnate olograf, fotocopiate/scanate în format PDF sau sunt semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana în drept, iar în cazul documentației transmise potrivit prevederilor alin. (1) aceasta va fi însoțită de adresa de însoțire și de opisul documentației; adresa de însoțire este transmisă cu număr de înregistrare.

 (3) Documentația transmisă A.S.F. conform alin. (1) și (2) este păstrată la sediul entității, fiind disponibilă pentru verificare la solicitarea A.S.F. ori de câte ori este necesar.

       Art. 4. - (1) Entitățile şi persoanele fizice sau juridice prevăzute la art. 1 transmit corespondența, raportările, situațiile lunare/trimestriale, informațiile și alte documente conform prevederilor art. 3, inclusiv în cazul în care alte reglementări prevăd transmiterea acestora pe suport hârtie; entitățile respectă termenele de transmitere la A.S.F. a raportărilor şi a altor documente stabilite de legislația aplicabilă.

(2) La solicitarea A.S.F. sau în cazul în care legislația aplicabilă entităților şi persoanelor fizice sau juridice prevăzute la art. 1 prevede transmiterea unor documente în original, acestea se transmit şi în original.

       Art. 5. – Prezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

       Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentei instrucțiuni, Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 388 din 14 mai 2020, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

                                                         p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,

                                                                                Elena Doina Dascălu

 

 

 

București, 16 decembrie 2021

Nr. 1.

 

Găsiți AICI Instrucțiunea nr. 1 /2021 in format .pdf

Găsiți AICI Ghidul emis în aplicarea Instrucțiunii nr. 1/2021 in format .pdf