Drepturile de natură salarială acordate în A.S.F.

 

I. Conducerea executivă

A. Venit lunar

       

B. Alte venituri

În plus față de salariul lunar, pot fi acordate și alte venituri, după cum urmează:

  • Primă de vacanță - 100% din salariul brut lunar și/sau indemnizația brută lunară din luna precedentă acordării, în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

Prima de vacanță nu se acordă, conform prevederilor art. 1 alin. (9) din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

  • Alte drepturi bănești de maximum 2 salarii brute lunare sau indemnizații brute lunare. 

 

II. Conducerea neexecutivă

A. Venit lunar

Membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F., Jozsef Birtalan, Ioan Gheorghe Țară, Aura Gabriela Socol și Ovidiu Răzvan Wlassopol, primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului A.S.F., în valoare de 18.379 lei.

Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.

B. Alte venituri

Membrii neexecutivi primesc veniturile prevăzute la pct. I lit. B, cu excepția primei de vacanță.

 

III. Salariații

A. Venit lunar

Salariații A.S.F. beneficiază de drepturile prevăzute la pct. I. lit. B, de vouchere de vacanță (conform prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009) și de tichete de masă.

Tichetele de masă nu se acordă, conform prevederilor art. III din O.U.G. nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

În situația încetării contractului individual de muncă, prevăzută la art. 55 lit. b) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariații A.S.F. cu o vechime de minimum 3 ani în cadrul A.S.F. beneficiază, în condițiile legii, de o compensație în cuantum de 3 salarii lunare de bază brute realizate în luna anterioară încetării raporturilor de muncă, în afara drepturilor cuvenite la zi.

Cu excepția salariului/indemnizației, celelalte drepturi de natură salarială au caracter general și se acordă în limitele prevederilor actelor normative aplicabile la data acordării acestora, precum și în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, personalul A.S.F. poate primi, anual, o primă de performanță, în cuantum de până la un salariu brut lunar/indemnizație lunară, în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale și în limita prevederilor bugetare alocate cu această destinație.