• ro
  • en

Societăți de administrare a investițiilor

 

Entitate

Legislație primară

Legislație secundară

OPCVM / societăți de administrare a investițiilor (SAI)/ societăți de investiții

 

Legi/OUG:

Legea nr. 239/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital 

Legea nr. 237/2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare și societățile de administrare a investițiilor, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, a Legii nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, precum și a Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital 

Legea nr. 29/2017 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004

 

Regulamente europene (aplicabile direct în toate statele membre):

Regulamentul (UE) 2017/1131 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile de piață monetară

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021 / 955 AL COMISIEI din 27 mai 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele, procedurile și modalitățile tehnice necesare pentru publicările și notificările normelor aplicabile comercializării și ale taxelor și comisioanelor, de precizare a informațiilor de comunicat pentru crearea și întreținerea bazei de date centralizate privind comercializarea transfrontalieră a FIA și a OPCVM, precum și de precizare a formularelor, modelelor și procedurilor pentru comunicarea acestor informații

Norme

 

   Norma nr. 16/22.05.2023 pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) 

  Norma nr. 27/2022 /5.10.2022 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds), publicată in Monitorul Oficial, nr. 1010 din 18.10.2022 

   Norma nr.2/2022 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind comunicările publicitare în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1156 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind facilitarea distribuției transfrontaliere a organismelor de plasament colectiv și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013 și (UE) nr. 1286/2014

  Norma nr. 29/2021 pentru modificarea Normei ASF nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (U.E.) nr. 1131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds). Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din 20.10.2021.

  Norma nr. 27 /2021 privind aplicarea Ghidului ESMA referitor la raportarea în conformitate cu articolele 4 și 12 din Regulamentul (UE) 2015/2.365 privind transparența operațiunilor de finanțare prin
instrumente financiare și transparența reutilizării şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 - forma trimisă spre publicare in Mof

Norma  nr. 21 / 2021 privind aplicarea Ghidului privind externalizarea către furnizorii de servicii cloud    

Norma  nr. 7 /2021 pentru aplicarea Ghidului privind comisioanele de performanţă ale OPCVM şi ale anumitor tipuri de FIA

 

 

Regulamente

   Regulamentul nr. 3/ 2023 privind transmiterea informațiilor în Platforma Portal Autorizare de către societăţile de administrare a investiţiilor și administratorii de fonduri de investiții alternative și pentru modificarea Regulamentului A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a
organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, precum și pentru abrogarea unui act normativ (forma publicată in MOf nr.327/19.04.2023)

 

  Regulament nr. 7/2022  pentru completarea Regulamentului nr. 9/2014 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 409 din 28 aprilie 2022. Formă aplicabilă la 01 ianuarie 2023.)

Regulament nr. 18/ 16.11.2021 cu privire la procedura de retragere a notificării efectuate de OPCVM sau AFIA din România sau din alte state membre cu privire la distribuția titlurilor de participare, precum și cu privire la procedura de notificare de către AFIA din România sau din alte state membre a activității de pre-marketing - Abrogat prin Regulamentul ASF nr. 3/2023

Regulament  nr. 28 / 2020 privind formarea, pregătirea şi perfecţionarea profesională pe piaţa de capital

Regulament  nr. 9 / 2014 (forma consolidată aprilie 2023) privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare şi a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare. AICI Anexele la Regulamentul nr. 9 /2014.

 

Instrucțiuni

Instrucțiunea  nr. 05 /2007 privind procedura de notificare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) din state membre