• Acasa IDD
    REGULAMENTUL (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 09.12.2019

REGULAMENTUL (UE) nr. 2019/2088 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind informațiile privind durabilitatea în sectorul serviciilor financiare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data de 09.12.2019

Regulamentul UE nr. 2019/2088 se aplică de la 10 martie 2021.

La 25 septembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a adoptat un nou cadru global de dezvoltare durabilă: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă („Agenda 2030”), care are ca element central obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD).

Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice („Acordul de la Paris”), care a fost aprobat de Uniune la 5 octombrie 2016 și a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016, urmărește să consolideze răspunsul la schimbările climatice, printre altele, prin corelarea fluxurilor de finanțare cu demersurile către o dezvoltare cu un nivel scăzut de emisii de gaze cu efect de seră și rezilientă la schimbările climatice.

Pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris și pentru a reduce în mod semnificativ riscurile și efectele schimbărilor climatice, obiectivul global este acela de a menține creșterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C peste nivelurile preindustriale și de a continua eforturile de limitare a creșterii temperaturii la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale.

Întrucât Uniunea Europeană se confruntă din ce în ce mai mult cu consecințele catastrofale și imprevizibile ale schimbărilor climatice, cu epuizarea resurselor și cu alte aspecte referitoare la durabilitate, sunt necesare acțiuni urgente pentru a mobiliza capitalul nu numai prin politici publice, ci și prin sectorul serviciilor financiare.

Prin urmare, participanții la piața financiară și consultanții financiari ar trebui să aibă obligația de a prezenta informații specifice cu privire la abordările lor în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate și luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității.

Regulamentul UE nr. 2019/2088 vizează să reducă asimetriile la nivel de informații din relațiile comitent-prepus în ceea ce privește integrarea riscurilor legate de durabilitate, luarea în considerare a efectelor negative asupra durabilității, promovarea caracteristicilor de mediu sau sociale, și investițiile durabile prin impunerea participanților la piața financiară și consultanților financiari a obligației de a prezenta investitorilor finali informații precontractuale și continue atunci când acționează în calitate de prepuși ai acelor investitori finali (comitenți).

Regulamentul completezează obligațiile de prezentare a informațiilor stabilite în Directivele 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 și (UE) 2016/2341 și în Regulamentele (UE) nr. 345/2013, (UE) nr. 346/2013, (UE) 2015/760 și (UE) 2019/1238, precum și în dreptul intern care reglementează produsele de pensii personale și individuale.

Regulamentul UE nr. 2019/2088 poate fi regăsit  AICI