• Acasa Linkuri
    Raportează încălcări conduită distribuție asigurări

Raportează încălcări conduită distribuție asigurări

 

RAPORTEAZĂ CAZURI DE NERESPECTARE, POTENȚIALĂ SAU EFECTIVĂ, DE CĂTRE DISTRIBUITORII DE ASIGURĂRI A PREVEDERILOR LEGISLAȚIEI PRIVIND DISTRIBUȚIA DE ASIGURĂRI

 

Această secțiune este dedicată raportării încălcărilor prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, a normelor de aplicare ale acesteia și/sau ale Regulamentului Delegat (UE) 2017/2359, ale Regulamentului Delegat (UE) 2017/2358 și ale Regulamentului (UE) 2017/1469

Prin cazuri de nerespectare se înțelege informații, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu privire la încălcări potențiale sau efective, care s-au produs sau care au o probabilitate ridicată de a se produce în organizația în care lucrează/ colaborează, ori a lucrat/ a colaborat persoana care efectuează raportarea, sau în altă organizație cu care persoana care efectuează raportarea este sau a fost în contact prin intermediul activității sale,  respectiv cu privire la încercări de a disimula astfel de încălcări.

Orice persoană angajată în cadrul următoarelor entități:

  • Societăți de asigurare și/sau reasigurare;
  • Intermediari de asigurări și/sau reasigurări;

și care are cunoștință despre cazuri de nerespectare, potențială sau efectivă, de către acestea și/sau de către personalul angajat, a prevederilor Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, a normelor de aplicare ale acesteia și/sau ale Regulamentului Delegat (UE) 2017/2359, ale Regulamentului Delegat (UE) 2017/2358 și ale Regulamentului (UE) 2017/1469 poate transmite ASF o raportare a acestor cazuri.

Furnizând astfel de informații, puteți contribui la identificarea unor comportamente/practici neadecvate ale unor persoane sau entități, precum și la corectarea consecințelor negative pe care acestea le pot avea asupra pieței asigurărilor.

Pentru acest scop, ASF vă pune la dispoziție un mecanism pentru raportarea cazurilor de nerespectare, potențială sau efectivă, ale legislației aplicabile în materia distribuției de asigurări.

IMPORTANT! ASF nu instrumentează sesizări care țin de aria de competență a altor autorități, prezenta secțiune vizând exclusiv raportarea cazurilor de nerespectare, potențială sau efectivă, ale legislației aplicabile în materia distribuției de asigurări.

În cazul în care raportarea dumneavoastră nu vizează cazuri de nerespectare ale legislației privind distribuția de asigurări, dar vizează alte aspecte din aria de competență a ASF, veți fi redirecționat către Serviciul Relații cu Publicul.

 

Raportările privind încălcarea prevederilor legale privind distribuția de asigurări se pot face către ASF prin următoarele modalități:

  • în format electronic, prin email la adresa raportari.incalcariconduita@asfromania.ro.
  • pe suport de hârtie, prin poștă, la adresa Autorității specificată pe site-ul acesteia, destinatar Autoritatea de Supraveghere Financiară, Direcția Generală, Sectorul Asigurări Reasigurări, în atenția Serviciului Supraveghere, Control Intermediari și Canale Alternative de Distribuție, în cazul în care persoana/entitatea vizată este un intermediar de asigurări și/ sau reasigurări sau Serviciului Supraveghere și Control Conduită și Scheme de Garantare, în cazul în care persoana/entitatea vizată este o societate de asigurare și/sau reasigurare, cu mențiunea: „raportare a încălcării prevederilor legale privind distribuția de asigurări”, în plic sigilat și netransparent.
  • prin întâlnire la sediul ASF, la solicitarea prealabilă a persoanei care efectuează o raportare, solicitare care poate fi telefonică, în scris sau pe e-mail la adresa raportari.incalcariconduita@asfromania.ro.

 

 

PRIVILEGIUL ANONIMATULUI 

Informațiile corecte și reale sunt importante pentru identificarea cazurilor de nerespectare a prevederilor legale privind distribuția de asigurări și pentru evitarea consecințelor negative ale unui astfel de comportament asupra pieței asigurărilor. În situația în care persoana care realizează raportarea își dezvăluie identitatea, precum și relația profesională sau personală cu entitatea supravegheată, ASF va putea să comunice ulterior cu aceasta pentru a solicita clarificări privind situația raportată sau eventuale informații suplimentare.

Utilizând canalele de comunicare puse la dispoziție de ASF în cadrul prezentei secțiuni puteți comunica cu personalul specializat având anonimatul protejat pe toată durata corespondenței.

Persoana care face raportarea trebuie să se asigure ea însăși că nu dezvăluie informații privind identitatea sa, în caz contrar, ASF nefiind în măsură să garanteze anonimatul.

REGIMUL DE CONFIDENȚIALITATE

ASF are personal specializat desemnat pentru gestionarea raportărilor privind cazurile de nerespectare, potențială sau efectivă, a prevederilor legale privind distribuția de asigurări. Doar angajații specializați vor avea acces la identitatea persoanei care face raportarea și a persoanei subiect al acesteia, exceptând cazul în care raportarea se realizează sub anonimat.

ASF asigură protecția datelor cu caracter personal atât în ceea ce privește persoana care raportează cazurile de nerespectare, potențială sau efectivă, a prevederilor legale privind distribuția de asigurări, cât şi referitor la persoana fizică suspectată că s-ar fi făcut vinovată de o încălcare,  în conformitate cu prevederile legale incidente aplicabile Autorității.

Persoana care face raportarea, persoana/persoanele subiect al raportării, precum și informațiile primite prin acest mecanism de raportare beneficiază de un regim strict de confidențialitate, identitatea persoanelor și informațiile comunicate putând fi dezvăluite doar în cazurile și condițiile expres prevăzute de legea națională.

În contextul cooperării cu autorități similare din Statele Membre sau țări terțe, datele cu caracter personal ale persoanei care face raportarea, persoanei/persoanelor subiect al raportării, pot fi puse la dispoziția acestor autorități doar cu acordul persoanei care face raportarea.

Persoanele care raportează ASF cazuri de nerespectare, potențială sau efectivă, a prevederilor legale privind distribuția de asigurări nu sunt considerate vinovate de încălcarea niciunei restricții privind divulgarea de informații impusă prin contract sau lege, regulamente sau acte administrative şi nu au nicio răspundere de vreun fel cu privire la divulgarea respectivă.  

 
MĂSURI ADOPTATE 

În urma primirii și analizării raportării, ASF va decide cu privire la inițierea unei investigații pentru a analiza potențialul caz de nerespectarea prevederilor legale privind distribuția de asigurări.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că personalul specializat al ASF are obligații de păstrare a confidențialității investigațiilor derulate, prin urmare nu veți putea fi informat asupra stadiului investigației sau asupra rezultatelor decât la finalizarea acesteia, odată ce informațiile devin publice.

În situația în care, în urma raportării și a investigației, sunt identificate aspecte care intră sub incidența legilor penale, ASF va asigura confidențialitatea investigației și a oricărei informații în legătură cu aceasta, iar persoana care a făcut raportarea va fi informată odată ce informațiile devin publice.