Recomandări privind asigurările facultative de locuințe

Având în vedere competența Autorității de Supraveghere Financiară prevăzută la art. 6 alin. (1) – (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 237/2015, de a supraveghea societăţile de asigurare și de reasigurare, denumite în continuare societăți, astfel încât să contribuie la menţinerea stabilităţii pieţei asigurărilor și să asigure protecţia asiguraţilor,

luând în considerare faptul că, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) din Legea nr. 237/2015, conducerea societăților asigură respectarea tuturor prevederilor legale în activitatea desfășurată de respectivele societăți,

având în vedere prevederile art. 26 alin. (2) lit. e) și alin. (3), precum  și pe cele ale ale art. 34 alin. (2) lit. a) și k) din Legea nr. 237/2015,

în temeiul prevederilor art. 25 alin. (8) și (9) și ale art. 26 alin. (6) și (7) din Legea nr. 237/2015,

având în vedere analiza tematică privind asigurările de locuințe desfășurată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, al cărui raport este prezentat, anonimizat, în anexă,

având în vedere importanța semnificativă a unor operațiuni pentru activitatea desfășurată de Societăți,

 

  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentele recomandări.

 

Recomandarea 1

1.1. Societățile vor întări măsurile pentru evitarea conflictelor de interese care pot fi favorizate de modelul de distribuție a produselor de asigurare prin instituții de credit, în condițiile în care societățile urmăresc atingerea obiectivelor de vânzări prin accesarea portofoliilor vaste de clienți ale instituțiilor de credit și a unor politici de remunerare bazate excesiv pe acordarea de stimulente în funcție de volumele de vânzări, fără a ține cont de criterii calitative ale procesului de distribuție.

 

Recomandarea 2

1.2. În cadrul activităților de control cu privire la activitatea de distribuție desfășurată de intermediarii cu care colaborează, societățile vor intensifica acțiunile referitoare la analizarea respectării de către instituțiile de credit a cerințelor de informare și conduită în relația cu clienții și evaluarea cerințelor și necesităților acestora, pentru a se asigura că, din această perspectivă, distribuția de asigurări este tratată independent de procesul de creditare, cu respectarea legislației specifice domeniului asigurărilor, inclusiv legislația referitoare la activitatea de distribuție.

 

Recomandarea 3

1.3. Având în vedere faptul că activitatea de distribuție de produse de asigurare desfășurată de instituțiile de credit, în calitate de intermediari secundari de tipul agenților afiliați, trebuie să respecte toate condițiile prevăzute de Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, și de legislația europeană direct aplicabilă, precum și faptul că societățile sunt răspunzătoare pentru toate acțiunile sau omisiunile acestora, societățile vor intensifica acțiunile de verificare a calității proceselor de evaluare de către instituțiile de credit a cerințelor şi necesităților clienților, iar formularele utilizate în cadrul acestui proces vor fi adecvate, complete, actualizate și vor cuprinde întrebări relevante pentru a identifica cerințele și necesitățile clienților și pentru a recomanda produsul care să răspundă cel mai bine acestor nevoi.

 

Recomandarea 4

1.4. Societățile se vor asigura că, în cazul reînnoirii polițelor de asigurare prin intermediul instituțiilor de credit, în calitate de intermediari secundari, clienții sunt pe deplin informați cu privire la reînnoirea polițelor, iar acest proces nu se realizează în mod automat, exclusiv în baza mandatelor acordate instituțiilor de credit la semnarea contractelor de creditare, evitând situațiile în care clienții nu au cunoștință de reînnoirea contractului de asigurare și implicit de costurile și condițiile aferente acestuia.

 

Recomandarea 5

1.5. Societățile vor evita situațiile în care stabilirea și declararea sumei asigurate sunt în sarcina și responsabilitatea exclusivă a contractantului/asiguratului, care nu are expertiză în domeniu și/sau ale cărui decizii pot fi influențate de factori subiectivi, care ar putea conduce la supraasigurare.

1.6. Pe parcursul derulării contractelor de asigurare, societățile de asigurare se vor asigura că suma asigurată este corelată în permanență cu valoarea de piață a bunului asigurat, evitând situațiile în care asigurații achită prime de asigurare aferente unei sume asigurate superioare valorii de piață a acestuia.

1.7. Pentru o mai bună claritate a procesului de subscriere și asigurarea unui control adecvat al acestui proces, societățile își vor actualiza politicile/procedurile interne cu criterii/modalități de stabilire a sumei asigurate, pe toată perioada contractuală.

1.8. Societățile vor revizui condițiile de asigurare în sensul concordanței între clauzele contractuale și procedurile interne, prin definirea tuturor termenilor și noțiunilor utilizați/utilizate în documentele contractuale și precizarea tuturor termenelor (de exemplu termenele în care se efectuează avizarea daunei, expertiza, plata daunei etc. să fie precizate și în condițiile de asigurare).

1.9. Societățile vor analiza condițiile de asigurare din perspectiva riscurilor asigurate, astfel încât acestea să fie adaptate probabilităților reale de producere (ex. greutatea stratului de zăpadă sau de gheață şi avalanșă de zăpadă pentru apartamentele în blocuri de locuințe situate într-o zonă în care acestea nu se pot produce), astfel încât clienții să nu plătească prime de asigurare suplimentare pentru acoperiri de care nu vor beneficia niciodată.

 

*

 

Conformare și raportare

1.10. Conducerea își asumă întreaga responsabilitate în cazul în care societățile nu respectă prezentele recomandări și dacă politicile și procedurile nu sunt aplicate.

1.11. Prezentele recomandări se completează cu recomandările emise de A.S.F. în cadrul procesului de supraveghere pentru fiecare societate.

1.12. Societățile transmit A.S.F., până la data de 12 iunie 2023 tabelul de raportare și declarația pe propria răspundere referitoare la faptul că datele cuprinse în tabelul de raportare sunt complete şi conforme cu realitatea; tabelul de raportare și declarația pe propria răspundere sunt atașate prezentelor recomandări.

1.13. Eventualul refuz al societăților de a aplica recomandările A.S.F. este documentat și inclus în tabelul de raportare prevăzut la pct. 1.12.

1.14. În cazul în care societățile nu informează A.S.F. conform pct. 1.12 până la data de 12 iunie 2023, se consideră că acestea nu se conformează cu prezentele recomandări.

 

Revizuire

1.15. În funcție de aspectele identificate în procesul de supraveghere, A.S.F. poate revizui prezentele recomandări.

 

 

Tabelul de raportare și modelul de Declarație pe propria răspundere este disponibil AICI 

Raportul cu privire la analiza tematică privind asigurările facultative de locuințe este disponibil AICI