Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Bucureşti, 9 mai 2024 – În cadrul ședinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri privind funcționarea pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, după cum urmează:

 

A)  Reglementare

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Proiect de Normă pentru modificarea anexei la Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 13/2018 pentru aplicarea Ghidului Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) privind scenariile de simulare a situațiilor de criză în temeiul art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1.131/2017 privind fondurile de piață monetară (Money-market funds) (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 10 zile);

Aprobarea modificării și completării proiectului de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea legislației pieței de capital precum și pentru stabilirea unor măsuri de prevenire a publicității și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară, revizuit ca urmare a derulării procesului de avizare interministerială a proiectului și ca urmare a observațiilor și propunerilor formulate pe marginea acestuia de către entități interesate și instituții/autorități publice în cadrul procesului de consultare publică.

Printre cele mai importante modificări și completări ale legislației care guvernează piața de capital se numără:

- introducerea posibilității finanțării întreprinderilor mici și mijlocii de către categoriile de clienți profesionali menționați în Legea nr. 126/2018 (e.g. entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF) cu efecte pozitive asupra sprijinirii dezvoltării IMM-urilor, inclusiv prin posibilitatea accesării de fonduri europene nerambursabile;

- instituirea unor măsuri menite să debirocratizeze/simplifice cadrul legal aplicabil în domeniul autorizării, organizării și funcționării administratorilor de organisme de plasament colectiv;

- introducerea posibilității aprobării de către ASF a unui prospect în cazul în care o autoritate a administrației publice locale intenționează să realizeze o ofertă publică de titluri de datorie sau intenționează să admită titlurile de datorie pe o piață reglementată cu efecte pozitive asupra dezvoltării pieței autohtone de obligațiuni, prin lărgirea bazei de investitori în astfel de instrumente și creșterea transparenței emisiunilor de obligațiuni;

- combaterea publicității înșelătoare și a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entitățile care nu sunt înscrise în Registrul ASF prin restricționarea accesului de pe teritoriul României către website-urile acestor entităţi neautorizate, care promovează servicii de investiții înșelătoare.

 

B)  Autorizare

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a domnului Mihai Purcărea în calitate de membru al Consiliului de Administrație al societății, ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat;

Aprobarea solicitării BRD Asset Management S.A.I. S.A. de autorizare a domnului Mihai Purcărea în calitate de director al societății, ca urmare a numirii acestuia pentru un nou mandat;

Aprobarea domnului Marian-Constantin Zlătaru pentru un nou mandat în funcția de Director general adjunct la societatea Asito Kapital S.A.;

Aprobarea prospectului simplificat întocmit în vederea majorării capitalului social al societății Vrancart S.A. Adjud;

Aprobarea majorării capitalului social la societatea Grawe România Asigurare S.A.;

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății Funk International Romania Broker de Asigurare - Reasigurare S.R.L. (cesiune de părți sociale și noua structură a asociaților);

Aprobarea modificărilor aduse Actului constitutiv al societății NC Services Broker de Asigurare S.R.L. (schimbarea sediului social, a denumirii societății, precum și a datelor de identificare ale asociatului și ale administratorului);

Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al societății Transilvania Maxima Broker de Asigurare S.R.L. (nou conducător executiv, durată mandat administrator);

Aprobarea cererii de avizare definitivă a modificării Prospectului schemei de pensii facultative pentru Fondul de Pensii Facultative BCR Plus, administrat de BCR Pensii, Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

Aprobarea cererii de autorizare a modificării Actului individual de aderare la Fondul de Pensii Facultative Esențial, administrat de Carpathia Pensii - Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

 

*********

 

Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro.