Informații EMIR

 

ANUNȚ: ESMA a publicat în data de 28 iunie 2023 un instrument on-line de informare, respectiv Cadrul de reglementare interactiv unic (The Interactive Single Rulebook), care poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA la următorul link: https://www.esma.europa.eu/publications-and-data/interactive-single-rulebook/emir .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ:  În data de 11 iunie 2020, Comisia Europeană a publicat în vederea consultării publice pentru o perioadă de patru săptămâni un set de trei proiecte de acte delegate emise în aplicarea EMIR 2.2  (REGULAMENTUL (UE) 2019/2099). Cele trei proiecte de acte delegate care vizează supravegherea CCP-urilor din țări terțe pot fi consultate accesând următoarele linkuri:

-          Comisioanele aplicabile CCP-urilor din țări terțe sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene,  AICI

-          Criterii de clasificare a CCP-urilor din țări terțe („tiering criteria”) sunt disponibile pe site-ul Comisiei Europene,  AICI

-          Conformitatea comparabilă („comparable compliance”) este disponibilă pe site-ul Comisiei Europene, AICI

 Comisia Europeană va examina feedback-ul primit înaintea adoptării celor trei acte delegate și transmiterii lor către Parlamentul European și Consiliu pentru examinare.

( publicat în 17.06.2020)

ESMA a publicat, în data de 28.05.2020, setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind EMIR. Mai multe detalii AICI

Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (EMIR 2.2 - EMIR CCP Supervision) a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 322 din data de 12.12.2019.

Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și este disponibil  AICI

Notificări art.9 (1) EMIR-ReFIT

Modificările introduse de Regulamentul (UE) 2019/834 (ReFIT) în ceea ce privește prevederile Regulamentului (UE) nr.648/2012 (EMIR) vizează exonerarea de la obligația de raportare a contractelor derivate extrabursiere din cadrul aceluiași grup, în care cel puțin una dintre contrapărți este o contraparte nefinanciară.

Astfel, potrivit art.9 (1) para.3) și 4) din Regulamentul (UE) 2019/834 (ReFIT) în ceea ce privește modificările aduse prevederilor Regulamentului (UE) nr.648/2012 (EMIR)  „În pofida articolului 3, obligația de raportare nu se aplică contractelor derivate din cadrul aceluiași grup în care cel puțin una dintre contrapărți este nefinanciară sau ar fi calificată ca o contraparte nefinanciară dacă ar fi stabilită în UE, cu condiția ca :

(a) ambele contrapărți să fie incluse integral în aceeași consolidare;

(b) ambele contrapărți să facă obiectul unor proceduri centralizate corespunzătoare de evaluare, măsurare și control al riscurilor; și

(c) societatea-mamă să nu fie o contraparte financiară.

 

Contrapărțile notifică autorităților lor competente intenția lor de a aplica excepția menționată la al treilea paragraf. Excepția este valabilă numai dacă autoritățile competente notificate constată, în termen de trei luni de la data notificării, că sunt îndeplinite condițiile menționate  la al treilea paragraf.”

Informații privind notificările care trebuie realizate de participanții la piață către autoritățile competente pentru a aplica excepția intragrup pentru obligația de raportare se regăsesc în Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A, pct.51) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.648/2012 (disponibila pe website-ul ESMA  https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-updates-emir-qa-0.

Excepția este considerată a fi validă începând cu data la care autoritatea competentă confirmă contrapărților respectarea condițiilor de exceptare sau, dacă autoritatea competentă nu comunică nicio decizie, exceptarea va fi validă de la momentul expirării perioadei de 3 luni de la data notificării.

Toate detaliile aferente documentelor necesare ( Notificare și Anexe), ce trebuie transmise către ASF, în vederea beneficierii de excepția de la obligația de raportare prevăzută de articolul 9 din EMIR, pot fi consultate pe pagina ASF la Secțiunea Supraveghere\ Piața de capital\Implementare EMIR\ Derogări de la obligațiile instituite de EMIR, pentru tranzacțiile intragrup\ Excepția de la obligația de raportare pentru tranzacțiile intragrup.

***

REGULAMENTUL (UE) 2019/834 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (EMIR ReFIT).

 În data de 14 iunie 2019, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR) cu informații privind modalitatea de calcul al pragurilor de compensare și cu privire la notificările care trebuie realizate de participanții la piață către autoritățile competente pentru a aplica excepția intragrup pentru obligația de raportare. Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA AICI

În data de 28 mai 2019, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR), cu o serie de clarificări privind noul cadrul legal introdus de Regulamentul (UE) nr.2019/834 (EMIR ReFIT) și cu amendarea Q&A 20 din secțiunea OTCDocumentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI

 

ANUNȚ:

Ghidul ESMA referitor la gestionarea conflictelor de interese ale contrapărților centrale

Ghidul ESMA privind măsurile EMIR de marjă anti-prociclicitate pentru contrapărțile centrale

ANUNȚ: În data de 10 aprilie 2019, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene următoarele standarde tehnice de reglementare:

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/564 AL COMISIEI din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală

REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/565 AL COMISIEI din 28 martie 2019 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte

 

 

ESMA a publicat, în data de 04 Februarie 2019,  setul actualizat de Întrebări și răspunsuri privind punerea in aplicare a Regulamentului (EU) nr. 648/2012 (EMIR).

Informații suplimentare se regăsesc pe pagina de internet a ESMA AICI

 

ESMA a publicat, în perioada 25 – 30 mai 2018, următoarele seturi de Întrebări și răspunsuri actualizate privind EMIR AICI .

ANUNȚ: În data de 4 mai 2018, ESAs a lansat un proces de consultare publică de amendare a standardelor tehnice de reglementare (RTS) privind obligația de compensare și tehnicile de diminuare a riscului în situația derivatelor OTC care nu sunt compensate de o contraparte centrală.

Procesul de consultare publică se desfășoară până pe data de 15 iunie 2018. Detaliile privind această consultare publică se regăsesc pe pagina de internet a ESAs AICI .

ANUNȚ: În data de 5 februarie 2018, ESMA a actualizat  Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR). Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA

ANUNȚ:În data de 6 februarie 2018, ESMA a publicat răspunsurile primite în urma consultării pe marginea calculului pozițiilor conform EMIR.  Răspunsurile primite pot fi vizualizate accesând pagina de internet a ESMA 

Regulamentul delegat (UE) 2017/2155 al Comisiei din 22 septembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 149/2013 în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la dispozițiile în materie de compensare indirectă

ANUNȚ:  În data de 20 noiembrie 2017, ESMA a actualizat  Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR). Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA, AICI .

ANUNȚ: În data de 2 octombrie 2017, ESMA a actualizat  Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q&A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR). Documentul integral poate fi consultat pe pagina de internet a ESMA  AICI

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial - L 148 al UE din 10.6.2017 - a  REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/979 al Comisiei din 2 martie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții cu privire la lista entităților care beneficiază de derogare 

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial - L113/15 al UE din 29.01.2017 a REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/751 AL COMISIEI din 16 martie 2017 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 și (UE) 2016/1178 în ceea ce privește termenul limită pentru respectarea obligațiilor de compensare de către anumite contrapărți implicate în tranzacții cu instrumente financiare derivate extrabursiere (Text cu relevanță pentru SEE) 


ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L113/2 al UE din 29.04.2017 a  REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2017/747 AL COMISIEI din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește criteriile de calculare a contribuțiilor ex ante, precum și circumstanțele și condițiile în care plata contribuțiilor ex post extraordinare poate fi amânată parțial sau integral (Text cu relevanță pentru SEE)

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – al UE din 25.02.2017 a  Regulamentului delegat (UE) 2017/323 AL COMISIEI din 20 ianuarie 2017 de corectare a Regulamentului delegat (UE) nr. 2016/2251 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală.

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L17/1 al UE din 21.01.2017a  REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2017/104 AL COMISIEI din 19 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții (Text cu relevanță pentru SEE)

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial – L17/17 al UE din 21.01.2017 a REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2017/105 AL COMISIEI din 19 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (Text cu relevanță pentru SEE) 

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial L19/97 al UE din 25.01.2017 a  RECTIFICĂRII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/105 al Comisiei din 19 octombrie 2016 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 17 din 21 ianuarie 2017)

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial L202/56 al UE din 28.07.2016 RECTIFICĂRII la REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2015/2205 AL COMISIEI din 06 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare.(Jurnalul Oficial al Uniunii Europerne L 314 di 1 decembrie 2015).

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial L 195/3 al UE din 20.07.2016 REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2016/1178 AL COMISIEI din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare.

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial L196/56 al UE din 21.07.2016 a RECTIFICĂRII la REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/1178 AL COMISIEI din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare.

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE din 19.04.2016 REGULAMENTULUI DELEGAT (UE) 2016/592 AL COMISIEI din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare.

ANUNȚ privind publicarea în Jurnalul Oficial al UE din 16.03.2016 a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2016/377 A COMISIEIdin 15 martie 2016 privind echivalența dintre cadrul de reglementare din Statele Unite ale Americii pentru contrapărțile centrale care sunt autorizate și supravegheate de Commodity Futures Trading Commission - CFTC și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

18.03.2016


ANUNȚ privind publicarea de către ESMA 
standardelor tehnice finale (TS) privind cerinţele de marjă pentru instrumentele derivate OTC care nu sunt compensate la nivel central

Textul integral al documentului menționat poate fi consultat integral pe pagina de internet a ESMA AICI

11.03.2016

ANUNŢ: În data de 16.02.2016, ESMA a emis o actualizare a  Setului de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind punerea în aplicare a Regulamentului de infrastructură (EMIR).

Documentul integral poate fi regăsit AICI.

24.02.2016

4.12.2016

Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015  de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare

Regulamentul a fost publicat în Jurnalul Oficial al UE nr. L 314/ 01.12.2015.


ANUNȚ
 privind publicarea în Jurnalul Național al Uniunii Europene din 14.11.2015 a Deciziilor de punere în aplicare privind echivalența dintre cadrul de reglementare din:

Africa de Sud
Coreea
Canada (anumite provincii)
Mexic
Elveția

pentru contrapărțile centrale și cerințele din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2038 A COMISIEI din 13 noiembrie 2015

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2039 A COMISIEI din 13 noiembrie 2015

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2040 A COMISIEI din 13 noiembrie 2015

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2041 A COMISIEI din 13 noiembrie 2015

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2042 A COMISIEI din 13 noiembrie 2015


07.10.2015

ANUNŢ: În data de 01. octombrie 2015, ESMA a publicat a 14-a actualizare a  Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR). Această actualizare oferă răspunsuri şi recomandări referitoare la întrebările primite în ceea ce priveşte punerea în aplicare a EMIR.

Documentul integral poate fi regăsit AICI.


01.09.2015

ANUNȚ 
: În data de 27.08.2015, ESMA a lansat o consultare publică privind revizuirea articolului 26 din Standardele tehnice de reglementare (153/2013) în conformitate cu Regulamentul European privind infrastructura pieței (EMIR), referitor la conturile clienților CPC ". 

Consultarea se adresează:

  • contrapărților centrale (CPC);
  • membrilor compensatori;
  • contrapărţilor financiare și nefinanciare care au acces la  serviciile CPC în calitate de clienți ai membrilor compensatori.

 Documentul poate fi accesat la următoarea adresăhttps://www.esma.europa.eu/news/ESMA-consults-review-EMIR-standards-relating-CCP-client-accounts?t=326&o=home

 ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii în legătură cu aspectele prezentate în document până pe data de 30 septembrie 2015. Comentariile pot fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la rubrica „Your input/Consultations”.


17.08.2015

ANUNȚ privind publicarea de către ESMA a patru rapoarte cuprinzând concluziile cu privire la modalitatea în care prevederile Regulamentului UE nr. 648/2012 au fost aplicate de la data emiterii acestuia,  precum şi recomandările cu privire la aspectele care ar trebui luate în considerare de către Comisia Europeana în procesul de revizuire a EMIR.
 
Trei dintre cele trei rapoarte au fost elaborate ca urmare a cerinţei impuse de art. 85 din EMIR şi acoperă problematica contrapărţilor nefinanciare, problemele privind prociclicitatea şi cele privind segregare şi portabilitatea în cazul unei CCP.
 
Cel de-al patrulea document întocmit cuprinde răspunsul ESMA către Comisia Europeană cu privire la problematicile ce ar trebui abordate in procesul de revizuire al EMIR cu privire la obligația de compensare, procedura de recunoaștere a CCP-urile din state nemembre, precum şi cu privire la supravegherea şi controlul registrelor de tranzacţii.
 
Textul integral al documentelor menționate anterior pot fi consultate integral pe pagina de internet a ESMA la adresa: 
https://www.esma.europa.eu/news/ESMA-recommends-changes-EMIR-framework?t=326&o=home
 


26.05.2015


ANUNȚ CONSULTARE PUBLICĂ

În data de 21.05.2015, Comisia Europeană a lansat în consultare publică un document de lucru destinat procesului de revizuire a Regulamentului UE nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (EMIR).

Textul integral al materialului supus consultării publice se regăsește aici 

Părțile interesare pot transmite comentarii și opinii către Comisia Europeană până la data de 13 august 2015 conform precizărilor ce se pot regăsi aici  


14.05.2015

În data de 11.05.2015, ESMA a lansat o consultare publică pe marginea proiectelor de standarde tehnice privind obligaţia de compensare conform Regulamentului (EU) no. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

Detalii suplimentare  cu privire la acesta consultare publică precum şi textul integral al materialului suspus consultării publice se regăseşte  https://www.esma.europa.eu/news/ESMA-consults-technical-standard-No-4-central-clearing-IRS.

ESMA va lua în considerare toate comentariile primite până pe data de 15 iulie 2015.

Toate contribuțiile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la secțiunea ‘Your input - Consultations’.

09.02.2015

ESMA a publicat în data de 29 ianuarie 2015 Opinia pe marginea proiectului de Standarde tehnice de reglementare privind obligația de compensare a swapurilor pe rata dobânzii (http://www.esma.europa.eu/content/Opinion-draft-RTS-Clearing-Obligation).

Conform art. 5 alin.(2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR), ESMA elaborează şi prezintă Comisiei Europene spre aprobare standarde tehnice de reglementare care să specifice clasa de instrumente financiare derivate extrabursiere care ar trebui să facă obiectul obligației de compensare, datele de la care produce efecte obligația de compensare şi scadența minimă rămasă pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere.
 


17.11.2014

În data de 10.11.2014, ESMA a publicat documentul de consultare Review of the technical standards on reporting under Article 9 of EMIR (Ref. ESMA/2014/1352).
Documentul în discuție poate fi accesat pe website-ul ESMA, la adresa: http://www.esma.europa.eu/content/Consultation-Paper-review-technical-standards-reporting-under-Article-9-EMIR.

ESMA invită părțile interesate să transmită comentarii pe marginea aspectelor din acest document până pe data de 13 februarie 2015. Răspunsurile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, rubrica „Your input – Consultations”. 
 27.10.2014

În data de 24 octombrie 2014, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR):

http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-updated-EMIR-QA-0?t=326&o=home

 Această variantă actualizată cuprinde indicații suplimentare privind raportările către registrele centrale de tranzacții, incluzând și un tabel de validare („validation table”).

 

  1. În data de10 iulie 2014, ESMA a actualizatSetul de Întrebări și Răspunsuri privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR):

    http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-815.pdf

Actualizarea este fundamentată pe următoarele aspecte:
- clarificări referitoare la cerințele de segregare în contextul membrilor compensatori din țările terțe;
- clarificări referitoare la fondurile de pensii din țările terțe.

  1. În data de11.07.2014, ESMA a lansat primul set de consultări pe marginea obligației de compensare a derivatelor OTC. Cele două documente de consultare (Consultation Paper) solicită punctul de vedere al părților interesate pe marginea proiectelor standardelor tehnice de reglementare pentru compensarea Interest Rate Swaps (IRS) și Credit Default Swaps (CDS), pe care ESMA le-a întocmit conform EMIR.

Documentul de consultare privind obligația de compensare pentru IRS este supus consultării publice până pe data de 18 august 2014, iar documentul de consultare privind obligația de compensare pentru CDS până pe data de 18 septembrie 2014. ESMA va utiliza răspunsurile primite pentru întocmirea finală a proiectelor de standarde tehnice de reglementare și le va transmite pentru aprobare către Comisia Europeană.

 

Toate contribuțiile vor fi transmise online la adresa www.esma.europa.eu, la secțiunea ‘Your input - Consultations’.

Cele două documente de consultare pot fi accesate la adresele:

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-799.pdf

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-800.pdf

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 591/2014 AL COMISIEI din 3 iunie 2014 privind prelungirea perioadelor de tranziție referitoare la cerințele de fonduri proprii pentru expunerile față de o contraparte centrală prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului


În data de 21 mai 2014, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR):

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-550.pdf
Actualizarea este fundamentată pe următoarele aspecte:

- clarificari ale unor problematici aferente fondurilor de investiții;

- clarificări pentru situații particulare referitoare la recunoașterea contrapărților pentru anumite tipuri de tranzactii intragrup și pentru contranctele în care sunt implicate băncile centrale din afara Uniunii Europene;

- informațiile evidențiate în registrul ESMA;

- aplicarea prevederilor referitoare la segregare și portabilitate pentru situația în care un intermediar acționează concomitent în calitate de broker și de clearing member;

- clarificări referitoare la organizarea CCP (împărțirea personalului cu alte companii din grup și reprezentantul clienților în comitetul de risc);

- clarificări referitoare la fondul de garantare și celelalte resurse financiare pentru situația în care două contrapărți centrale au un acord de interoperabilitate. 

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 484/2014 AL COMISIEI din 12 mai 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la capitalul ipotetic al unei contrapărți centrale în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul urmează să intre în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)

 


12 februarie 2014

În data de 11 februarie 2014, ESMA a actualizat Setul de Întrebări și Răspunsuri privind implementarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR): 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2014-164_qa_vi_on_emir_implementation_-_11_february_14.pdf

Întrebările şi Răspunsurile actualizate clarifică, printre altele, aspecte legate de raportarea către registrele centrale de tranzacţii, cum ar fi construirea şi generarea Identificatorilor de Tranzacție Unici - Unique Trade Identifiers (UTI), abordarea în cazul câmpurilor goale/informaţiilor nedisponibile, taxonomia Identificatorilor de Produs Unici - Unique Product Identifiers (UPI).
ESMA apreciază că va fi necesară o anumită perioadă de timp pentru ca atât entităţile care raportează cât şi registrele centrale de tranzacţii să implementeze în mod adecvat aceste îndrumări suplimentare.
Alte aspecte acoperite de Întrebările şi Răspunsurile actualizate se referă la instrumentele financiare derivate extrabursiere şi cerințele pentru contrapărţi centrale. 


11 februarie 2014

În data de 6 februarie 2014, Consiliul Supraveghetorilor al ESMA a agreat, în ceea ce privește utilizarea Legal Entity Identifiers (LEI) în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacții conform EMIR, informarea participanților la piață cu privire la următoarele:

- raportarea fără LEI nu este conformă prevederilor EMIR (în toate cazurile);
- suntem conștienți că multe entităţi se confruntă cu dificultăţi în ceea ce privește obținerea unui LEI în timp util;
- dacă o entitate trebuie să raporteze şi nu are LEI, este de preferat să raporteze fără LEI decât să nu raporteze;
- se așteaptă ca majoritatea registrelor centrale de tranzacții să poată accepta rapoarte fără LEI;    
- se așteaptă ca autoritățile competente naționale să evalueze dacă absența LEI este justificată și dacă este de natura temporară, înainte de a lua în considerare posibilitatea adoptării unor măsuri de supraveghere.

Obligația de raportare a tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate către un registru central de tranzacții conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR) se va aplica începând cu data de 12 februarie 2014.

Contrapărţile centrale şi contrapărţile financiare şi nefinanciare se asigură că informaţiile referitoare la orice contract cu instrumente financiare derivate pe care l-au încheiat, inclusiv în cazul tranzacţiilor efectuate pe o piaţă reglementată, precum şi cele referitoare la orice modificare sau încetare a contractului sunt raportate către un registru central de tranzacţii înregistrat în conformitate cu Art. 55 din EMIR sau recunoscut în conformitate cu Art. 77 din EMIR.

Lista registrelor centrale de tranzacţii ("trade repositories") înregistrate de ESMA în conformitate cu prevederile EMIR poate fi consultată mai jos, accesand urmatorul link

  

Detalii suplimentare privind obligaţia de raportare către un registru central de tranzacţii se regăsesc în:

 

1) Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor centrale de tranzacții

 

2) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții.

 

Setul de Întrebări şi Răspunsuri actualizat de ESMA în data de 11 februarie 2014 conţine clarificări privind raportarea tranzacţiilor către registrele centrale de tranzacţii şi poate fi accesat la următorul link

 

Setul de Întrebări şi Răspunsuri elaborat de ESMA conţine şi clarificări cu privire la utilizarea Legal Entity Identifiers (LEI) în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii. Conform răspunsului publicat de ESMA, se poate utiliza, în scopul raportărilor către registrele centrale de tranzacţii, orice pre-LEI emis de un pre-LOU autorizat care face parte din Global Legal Entity Identifier System. Lista pre-LOUs autorizate este disponibilă la următorul link


În data de 05.11.2013, ESMA a publicat un comunicat ce conţine lista contrapărţilor centrale care au aplicat pentru recunoaştere de către ESMA conform Art. 25 din Regulamentul UE Nr. 648/2012, (EMIR), pentru a oferi servicii de compensare membrilor compensatori sau locurilor de tranzacționare stabilite în Uniune.

Lista-în limba română- este disponibilă prin accesarea următorului link, iar în limba engleză este disponibilă la urmatorul link

În data de 22.10.2013, ESMA a actualizat răspunsul inclus în Q&A publicat de către ESMA privind implementarea EMIR, cu privire la utilizarea LEI în contextul raportărilor către registrele centrale de tranzacții.
Conform răspunsului publicat de ESMA, se poate utiliza, în scopul raportărilor către registrele centrale de tranzacții, orice pre-LEI emis de un pre-LOU autorizat care face parte din Global Legal Entity Identifier System. Lista pre-LOUs autorizate este disponibilă la următorul link 
22 October 2013 ESMA english version

Lista mai sus menționată conține (pe lângă cele 3 pre-LOUs autorizate până în prezent) și lista entităților pre-LOUs care au primit până în acest moment prefixe unice de 4 caractere și care se așteaptă să aplice în curând pentru recunoaștere globală.

În data de 18.10.2013, ESMA a lansat o consultare publică în vederea pregătirii Sfatului Tehnic privind regulile procedurale pentru aplicarea amenzilor şi a penalităţilor asupra Registrelor Centrale de Tranzacţionare, ce va fi transmis Comisiei Europene.

Documentul de consultare publică poate fi accesat pe pagina de internet a ESMA. 
Răspunsurile/Observatiile pot fi transmise online, accesând pagina www.esma.europa.eu, secţiunea “Contribuţii – Consultări publice”, până la data de 15 noiembrie 2013.
Documentul de consultare publică - ESMA english version


În data de 03.10.2013, ESMA a publicat Orientările şi recomandările privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale (CPC), în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Orientările  și recomandările definesc acordul scris pe care autoritatea naţională competentă a unei contrapărți centrale trebuie să îl propună ca parte a înfiinţării de către aceasta a unui colegiu în temeiul art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR).

Autoritatea de Supraveghere Financiară intenționează să aplice aceste Orientări și recomandări.
Documentul poate fi consultat accesând următorul link
3 October 2013 ESMA english version

În data de 03.09.2013, ESMA a publicat un comunicat de presă referitor la sfaturile tehnice ale ESMA adresate Comisiei Europene cu privire la echivalența reglementărilor non-europene aferente instrumentelor financiare derivate. ESMA a evaluat echivalenţa cadrului de reglementare cu prevederile EMIR pentru: Australia (Ref. 2013/1159), Hong Kong (Ref. 2013/1160), Japonia (Ref. 2013/1158), Singapore (Ref. 2013/1161), Elveţia (Ref. 2013/1162) şi SUA (Ref. 2013/1157). Au fost analizate cerinţele privind contrapărţile centrale, cerinţele privind registrele centrale de tranzacţii, cerinţele privind obligaţia de compensare, cerinţele de raportare,  cerinţele privind contrapartile nefinanciare şi cerinţele privind mecanismele de administrare a riscurilor în cazul tranzacţiilor necompensate printr-o contraparte centrală.
Pentru mai multe informaţii vă rugăm sa consultaţi următorul link 

3 September 2013 ESMA english version


Regulamentul ASF nr. 3 /2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului

Raportul CPSS-IOSCO privind accesul autorităţilor la informaţiile registrelor centrale de tranzacţii

Proiectul standardelor tehnice de implementare de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei în ceea ce priveşte formatul şi frecvenţa rapoartelor de tranzacţie transmise către registrele centrale de tranzacţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012


In data de 12.07.2013, ESMA a lansat o consultare publica pe marginea Obligaţiei de compensare conform EMIR (Regulamentului (UE) nr. 648/2012). Documentul de consultare publica poate fi accesat pe pagina de internet a ESMA
Raspunsurile/Observatiile pot fi transmise la adresa de e-mail, pana la data de 12.09.2013.
ESMA pune la dispozitie un format pentru transmiterea raspunsurilor/observatiilor in cadrul consultarii publice, care poate fi accesat pe pagina de internet a ESMA


In data de 17.07.2013, ESMA a lansat o consultare publica pe marginea Proiectelor standardelor tehnice privind contractele care au un efect direct, substanţial şi previzibil în Uniune si prevenirea eludării prevederilor EMIR (Regulamentului (UE) nr. 648/2012). Documentul de consultare publica poate fi accesat pe pagina de internet a ESMA
Raspunsurile/Observatiile pot fi transmise la adresa de e-mail, pana la data de 16.09.2013.


În data de 10.06.2013, ESMA a publicat în limbile oficiale ale UE Orientări şi recomandări pentru instituirea unui sistem de evaluare coerentă, eficientă şi eficace a acordurilor de interoperabilitate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR)

Autoritatea de Supraveghere Financiara intentioneaza sa aplice prevederile Orientarilor si recomandarilor pentru instituirea unui sistem de evaluare coerenta, eficienta si eficace a acordurilor de interoperabilitate elaborate de ESMA in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR)Întrebări şi răspunsuri privind implementarea EMIR publicate de ESMA în data de 06.06.2013

In data de 10.06.2013, ESMA a publicat in limbile oficiale ale UE Orientari si recomandari pentru instituirea unui sistem de evaluare coerenta, eficienta si eficace a acordurilor de interoperabilitate, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR).

ESMA a publicat Orientări şi recomandări privind acordurile scrise între membrii colegiilor pentru contrapărti centrale:

Întrebări şi răspunsuri privind implementarea EMIR publicate de ESMA în data de 20.03.2013

Orientări şi Recomandări ESMA pentru asigurarea unor evaluări coerente, eficiente şi eficace ale acordurilor de interoperabilitate

Opinia ESMA privind proiectele standardelor tehnice de reglementare cu privire la colegiile pentru contrapărţi centrale de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Regulamente delegate de completare a EMIR cu privire la o serie de standarde tehnice de reglementare

Regulamente de punere în aplicare a unor standarde tehnice de implementare conform EMIR

Răspunsuri primite în cadrul consultării publice referitoare la taxele pentru înfiinţarea Registrelor Centrale de Tranzacţii

Comisia Europeană adoptă standarde tehnice privind EMIR

Ghid ESMA privind aplicarea EMIR în cazul contrapărţilor nefinanciare

Întrebări frecvente privind EMIR publicate de Comisia Europeană - 08.02.2013

Comisia Europeană solicită ESMA sfaturi tehnice cu privire la echivalenţa dintre regimurile juridice şi de supraveghere din anumite state terţe şi Regulamentul (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR)

Raportul final al ESMA referitor la proiectele standardelor tehnice conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR)

Raportul final al EBA referitor la proiectele standardelor tehnice conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR) privind cerinţele minime de capital pentru contrapărţile centrale

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR)

Documentul de consultare al ESMA privind proiectele standardelor tehnice conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR)

Documentul de discuţie al ESMA privind proiectele standardelor tehnice conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR)

Documentul de discuţie comun (EBA, EIOPA, ESMA) referitor la proiectele standardelor tehnice privind tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contracte derivate extrabursiere necompensate printr-o contraparte centrală conform EMIR

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR) a intrat în vigoare la data de 16 august 2012.


În data de 23 februarie 2013, au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şase Regulamente delegate, adoptate de Comisia Europeană în data de 19 decembrie 2012 conform Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii (EMIR). Regulamentele delegate vor intra în vigoare în data de 15 martie 2013.

ANUNŢ: În data de 01. octombrie 2015, ESMA a publicat a 14-a actualizare a  Setul de Întrebări și Răspunsuri (Q & A) privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacţii (EMIR). Această actualizare oferă răspunsuri şi recomandări referitoare la întrebările primite în ceea ce priveşte punerea în aplicare a EMIR.

Documentul integral poate fi regăsit la adresa:


https://www.esma.europa.eu/news/ESMA-publishes-14th-update-its-EMIR-Implementation-QAs?t=326&o=home