Legislație IFD/IFR

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

 

LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ

Directiva (UE) 2019/2034a Parlamentului European și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind supravegherea prudențială a firmelor de investiții și de modificare a Directivelor 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE și 2014/65/UE

Regulamentul (UE) 2019/2033al Parlamentului European și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014

Regulamente europene emise în aplicarea pachetului legislativ IFD/IFR

Regulamentul delegat (UE) 2023/1117 al Comisiei din 12 ianuarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele privind tipul și natura informațiilor ce fac obiectul schimbului de către autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă

Regulamentul delegat (UE) 2023/1118 al Comisiei din 12 ianuarie 2023 de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează condițiile în care își exercită sarcinile colegiile de supraveghetori

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1119 al Comisiei din 12 ianuarie 2023 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formularele, modelele și procedurile standard pentru schimbul de informații dintre autoritățile competente din statul membru de origine și din statul membru gazdă

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 al Comisiei din 8 martie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care trebuie să le publice autoritățile competente

Regulamentul delegat (UE) 2021/2153 al Comisiei din 6 august 2021 de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile în baza cărora anumite firme de investiții trebuie să fie supuse cerințelor Regulamentului (UE) nr. 575/2013

Regulamentul delegat (UE) 2021/2154 al Comisiei din 13 august 2021 de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate criterii adecvate pentru identificarea categoriilor de personal ale căror activități profesionale au un impact semnificativ asupra profilului de risc al unei firme de investiții sau al activelor pe care le administrează

Regulamentul delegat (UE) 2021/2155 al Comisiei din 13 august 2021 de completare a Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate clasele de instrumente care reflectă în mod adecvat calitatea creditului firmei de investiții în condiții de continuitate a activității și posibilele mecanisme alternative care sunt adecvate pentru a fi utilizate în scopul remunerației variabile

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/389 al Comisiei din 8 martie 2022 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Directivei (UE) 2019/2034 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care trebuie să le publice autoritățile competente

Regulamentul delegat (UE) 2022/1455 al Comisiei din 11 aprilie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru cerința de fonduri proprii pentru firmele de investiții, calculată pe baza cheltuielilor generale fixe 

Regulamentul delegat (UE) 2022/1159 al Comisiei din 11 martie 2022 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de către firmele de investiții de informații privind politica de investiții 

Regulamentul delegat (UE) 2022/244 al Comisiei din 24 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cuantumul marjei totale pentru calcularea factorului K aferent „marjei de compensare date” (K-CMG) 

Regulamentul delegat (UE) 2022/76 al Comisiei din 22 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează ajustările coeficienților aplicabili factorului K „fluxul zilnic de tranzacționare”

Regulamentul delegat (UE) 2022/26 al Comisiei din 24 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează noțiunea de „conturi separate” pentru a asigura protecția fondurilor clienților în caz de faliment al unei firme de investiții

Regulamentul delegat (UE) 2022/25 al Comisiei din 22 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează metodele de măsurare a factorilor K menționate la articolul 15 din regulamentul respectiv

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2284 al Comisiei din 10 decembrie 2021 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2019/2033 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește raportarea în scopuri de supraveghere și publicarea de informații de către firmele de investiții

 

Legături utile:

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/investment-firms

 

 

Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudenţială a societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  Normă nr. 36/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 - în forma transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României.

Normă nr. 21/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exercițiul de colectare de date referitoare la persoanele cu venituri ridicate în temeiul Directivei 2013/36/UE și al Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08)

Normă nr. 23/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind exercițiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare și a diferenței de remunerare între femei și bărbați în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07)

Norma nr. 9/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind cadrul de administrare a activității în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/14

Norma nr. 10/2023  pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind politicile
solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2034 (EBA/GL/2021/13) 

Norma nr. 1/2023 pentru aplicarea prevederilor Ghidului ABE privind criteriile pentru a acorda firmelor de investiții o scutire de la cerințele de lichiditate în conformitate cu articolul 43 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2019/2033– forma publicată în Monitorul Oficial

Regulamentul A.S.F. nr. 13/2022 pentru modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 privind unele aspecte legate de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

Instrucțiunea nr.4/2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 97 din Legea nr. 236/2022 privind supravegherea prudențială a societăților de servicii de investiții financiare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și ale art. 57 din Regulamentul (UE) 2019/2033 al PE și al Consiliului din 27 noiembrie 2019 privind cerințele prudențiale ale firmelor de investiții și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 575/2013, (UE) nr. 600/2014 și (UE) nr. 806/2014

Regulament nr. 15/2023 privind autorizarea entităților prevăzute la art. 1632 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit şi adecvarea capitalului

LEGISLAȚIE  EUROPEANĂ   LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ